Snabbt Tryggt Säkert

Bactisept

Disinfectant Aerosol 200 ml

Bactisept Disinfectant Aerosol 200 ml

Bactisept

Disinfectant Aerosol 200 ml

129 kr 89 kr
  • Snabbt
  • Tryggt
  • Säkert

Finns i lager

1-3 dagars leverans
Se mer av: Bactisept

Fri Frakt på order över 299 kr

betala direkt med kort

Betala efter leverans

Bactisept är ett etanolbaserat, avdunstande och effektivt desinfektionsmedel för ytor och hud. Kan användas för olika typer av skyddsutrustning som desinficeringsmasker, hörselskydd, skor, hjälmar, skyddskläder etc. Rengör föremålet du ska decinficera innan du sprayar. Spraya på valt föremål och låt stå i 20-30 sekunder tills det är torrt. 

Sprayflaskan fungerar i alla positioner 360 °. Sprayflaska är mycket mer effektivt jämfört med vanlig aerosol eftersom den aktiva substansen och drivmedlet inte blandas med varandra och endast outspädd aktiv substans kommer ut som en spray.

Tillverkad i Finland. FI / SE / EN.

Varning/fara Tryckbehållare: kan sprängas vid uppvärmning, extremt brandfarlig aerosol. Skadliga långtideffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt med att skölja. Om du exponerats kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 grader (celsius)

EAN: 6412471002003
Skriv ett omdöme

Skriv ett omdöme