Snabbt Tryggt Säkert

Lägre IQ hos personer som fått narkos i barndomen

Studier visar på lägre IQ hos barn som fått narkos

Man har i en studie visat att barn som exponerats för narkos före 4 års ålder gjorde sämre testresultat både på intelligenstest och hörförståelsetest senare i livet än barn som inte exponerats för narkos i tidig ålder. Man kunde också påvisa mindre grå substans i vissa delar av hjärnan och i lillhjärnan.

Studier visar på lägre IQ hos barn som fått narkos

Anestesi har i studier visat sig leda till celldöd och försämrad neurokognitiv förmåga hos unga försöksdjur och detta har lett till farhågor om att detta också kan gälla människobarn. I studien man gjort har försök att utreda huruvida narkos i tidig barndom har effekter på intelligens, språkförmåga och hjärnstruktur. Jämfört med barn som inte exponerats för narkos hade barnen som exponerats för narkos sämre resultat i de tester som rörde icke verbal IQ och hörförståelse. De exponerade barnen hade också lägre densitet ( täthet ) av grå substans i occipitalloben i hjärnan och i lillhjärnan. Orsakssambandet mellan narkos och hjärnpåverkan kan man inte dra några slutsatser om i den här studien.