Snabbt Tryggt Säkert

Krisreaktion - doktorn på Apotek 365

Psykiskt trauma kan utlösa en krisreaktion

En krisreaktion kan utlösas när en person drabbas av plötsliga omvälvande händelser eller psykiskt trauma. Det kan röra sig om exempelvis anhörigs dödsfall, separation, uppdagad otrohet, ekonomisk ruin, besked om allvarlig sjukdom. Den drabbade får olika symtom såsom nedstämdhet, ångest, oro, hjärtklappning, aptitlöshet, illamående.

Krisreaktion


Krisreaktion och de olika faserna

Vid svår krisreaktion går personen som drabbas igenom fyra typiska faser: chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas.

Chockfasen kan vara från minuter till flera dygn. Denna fas präglas av känslomässig stumhet. Om chockfasen sitter i för länge finns risk för självdetruktiva impulser och därför bör man inte lämna den chockade ensam.

Reaktionsfasen präglas av längtan, smärta och nedstämdhet. Den drabbade kan också förneka och inte berätta om någon viktig händelse inträffat. Förnekande är en försvarsmekanism.

Bearbetningsfasen innebär att krisen successivt blir uppenbar och kan förstås.

Nyorienteringsfasen innebär att livet går vidare och att den drabbade kan återgå till normalt liv.

Behandling av krisreaktion

Empati, samtal, den drabbade ska få visa känslor.

Läkemedel bör helst undvikas men kan ibland bli nödvändigt för sömnen. Man kan då använda insomningstabletter under en kortare period. Man bör undvika lugnande mediciner då dessa ofta hämmar processen till nyorientering.

Långvariga krisreaktioner kan övergå i depression och då krävs behandling med antidepressiv medicin och/eller psykoterapi.