Snabbt Tryggt Säkert

Dissociativa syndrom - Doktor lär dig mer på Apotek 365

Dissociativa syndrom och stressreaktioner

Dissociativa syndrom karakteriseras av ett förändrat eller upphävt medvetande. Syndromet har oftast samband med psykiska trauman eller svårlösta konflikter och ingår ofta i akuta stressreaktioner. Genom bortträngande blir de underliggande omedvetna trots att de ofta är uppenbara för omgivningen. Dissociativa syndrom är ofta dramatiska med minnesförlust, automatiskt handlande, transtillstånd, förlamningar, epilepsiliknande anfall och primitiva beteenden. Symtomen kan innebära sjukdomsvinst och de drabbade blir ofta felaktigt bedömda som simulanter. I regel är förloppet kortvarigt.

Dissociativa syndrom

Dissociativa syndrom och uppdelning

De dissociativa syndromen brukar delas upp i dissociativ amnesi, dissociativ fugue, dissociativ stupor, transtillstånd och besatthet, dissociativ motorisk störning, dissociativa kramper, dissociativ anestesi och dissociativt syndrom ospecificerat.

Disociativ amnesi: störningen mest framträdande drag är minnesförlust. Amnesin är oftast fokuserad kring traumatiska händelser såsom olyckor, oväntade dödsfall.

Dissociativ fugue: har samma symtom som vid dissociativ amnesi och därtill ett målmedvetet resande som överskrider vad som är normalt för personen. Efter tillfrisknande har den drabbade total minnesförlust för fugueperioden.. Under fugueperioden ter sig den drabbade helt normal för den som inte känner personen.

Vad karaktiserar dissociativa syndrom

Dissociativ stupor: karakteriseras av uttalad minskning eller total frånvaro av kroppsliga rörelser som normalt står under viljans kontroll och normala reaktioner på stimuli såsom ljus, ljud och beröring. Det finns ofta psykologiska orsaksfaktorer i form av nyligen genomgånget trauma eller belastning.

Transtillstånd eller besatthet: karakteriseras av en övergående förlust av känsla för personlig identitet och full medvetenhet om omgivningen.

Dissociativ motorisk störning: karakteriseras av oförmåga att röra hela eller delar av en extremitet.

Dissociativa kramper: kännetecknas av kramper som liknar epileptiska kramper. Medvetandet är bevarat eller ersatt med ett tillstånd av stupor eller trans.

Dissociativ anestesi: känselförändring.

Behandling av Dissociativa syndrom

Alla typer av dissociativa tillstånd brukar spontanläka . Kan vara några månader i värsta fall. Vissa kan bli mer kroniska.