Snabbt Tryggt Säkert

Demens - Apotek 365 doktor berättar mer om demens

Varför får man demens?

Demens beror på hjärnsjukdom som vanligtvis är av kronisk eller progredierande art. Funktioner som minne, tänkande, förståelse, inlärning, orientering, räkneförmåga, omdöme och språk blir sämre. Försämringen av de kognitiva funktionerna följs ofta av försämring av emotionell kontroll, socialt beteende och motivationsförmåga.

Demens kan vara akut eller smygande och kan ibland gå tillbaka, är ibland stationär men oftast progredierande ( tilltagande ). Den psykiska nivåsänkningen kan i början vara så liten att den endast är märkbar för de närstående. Ett tidigt symtom på demens är minnesstörning med nedsatt inlärningsförmåga och närminne. Senare försämrat omdöme. Verklighetsförankringen sviktar alltmer och vanföreställningar med innehåll om stöld, förgiftning och intrång kommer ofta. Den demente genomgår en personlighetsförändring med snabbt svängande affekter och oförmåga till att kontrollera affekternas uttryck, blir ofta blödig och får vredesutbrott. Senare i sjukdomsförloppet blir den demente apatisk. Intresset för omgivningen avtar allt mer. Även intresset för egna hygienen avtar.

demens sjukdomar

Demenser brukar indelas efter orsaker i tre grupper: Primära degenerativa demenser, vaskulära demenser och sekundära demenser.

Primära degenerativa demenser

Alzheimers sjukdom, Downs syndrom med demens av Alzheimertyp, Huntingtons sjukdom, Parkinsons sjukdom.

Behandling av Alzheimers sjukdom: Bromsmediciner kan bromsa upp förloppet men på sikt påverkas inte förloppet.

Behandling av Parkinsons sjukdom: Standardbehandlingen är substitutionsbehandling med levodopa. Behandlingen fördröjer förloppet.

Behandling av Huntingtons sjukdom: Neuroleptika kan prövas men har endast blygsam effekt.

Vaskulära demenser

Multinfarktdemens orsakas av flera hjärninfarkter av olika storlek. Infarkter beror ofta på blodpropp i hjärnan. Kan också bero på kärlförträngningar som med tiden tilltar och till sist stoppar blodflödet.

Blödningar i hjärnan kan orsaka demens.

Behandling av demens

Behandling: Blodtryckssänkande mediciner kan skydda mot utveckling av demens. För lågt blodtryck kan i sin tur leda till otillräcklig blodtillförsel med försämring av demensen och utlösning av förvirring.

Sekundära demenser

Vissa av dessa demenser är behandlingsbara.

Till sekundära demenser hör metabola rubbningar, näringsbrist, expansiva processer i hjärnan, hydrocefalus, förgiftningar, skalltrauman, hjärninflammationer, prionsjukdomar och överdos av läkemedel.