Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Zymelin Mentol 1 mg/ml nässpray, lösning xylometazolinhydroklorid

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Zymelin Mentol

1 mg/ml nässpray, lösning
xylometazolinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Zymelin Mentol måste trots det användas med försiktighet för att att uppnå det bästa resultatet.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zymelin Mentol är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Zymelin Mentol
3. Hur du använder Zymelin Mentol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zymelin Mentol ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zymelin Mentol är och vad det används för

Zymelin Mentol nässpray används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning. Zymelin Mentol kan även ordineras av läkare som hjälpmedel vid undersökningar av näshålan.

Zymelin Mentol innehåller xylometazolin som har avsvällande effekt i näsan och därmed underlättar andning genom näsan.

Xylometazolin som finns i Zymelin Mentol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Zymelin Mentol

Använd inte Zymelin Mentol

 • om du är allergisk (överkänslig) mot xylometazolinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du fått hypofysen bortopererad via näsan

 • efter operationer via näsa eller mun, där hjärnhinnan kan ha skadats

 • om du har glaukom (förhöjt tryck i ögat)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Zymelin Mentol:

 • om du är känslig för adrenerga substanser (t ex adrenalin, efedrin) som kan ge symtom som sömnlöshet, yrsel, darrningar, rytmrubbning i hjärtat eller högt blodtryck

 • om du har någon hjärt-kärlsjukdom eller högt blodtryck

 • om du har diabetes

 • om du har ökad frisättning av sköldkörtelhormon (hypertyreos)

Behandlingstiden bör inte överskrida 10 dagar. Långvarig eller frekvent användning kan leda till beroende och återkommande nästäppa med kronisk inflammation och överkänslighet samt förändringar i nässlemhinnan.

Andra läkemedel och Zymelin Mentol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Om Zymelin Mentol används samtidigt som tri- och tetracykliskt antidepressiva (t ex amitriptylin, nortriptylin, imipramin, klomipramin, trimipramin) eller MAO-hämmare (t ex isokarboxazid, moklobemid) kan risken för systemiska biverkningar (illamående, kräkningar, huvudvärk, hjärtklappning) öka.

Användning av Zymelin Mentol med mat och dryck

Zymelin Mentol kan användas oberoende av intag av mat och dryck.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du bör inte använda Zymelin Mentol om du är gravid. Gravida kvinnor rekommenderas att kontakta läkare före användning.

Zymelin Mentol kan användas med försiktighet under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Zymelin Mentol påverkar inte förmågan att köra bil och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zymelin Mentol innehåller

Zymelin Mentol innehåller ricinolja som kan ge hudreaktioner.

3. Hur du använder Zymelin Mentol

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn över 10 år:

1 spraydos i vardera näsborre 2-3 gånger dagligen.

Behandlingen bör pågå tills symtomen försvunnit, dock i högst 10 dagar.

Zymelin Mentol ska inte ges till barn under 10 år utan läkares rekommendation.

Använd Zymelin Mentol såhär:

Snyt alltid näsan innan nässprayen används.

Ta av skyddshatten.

Före första användning: Pumpa sprayen ett antal gånger tills en jämn dusch erhålls.

Håll flaskan upprätt.

Böj huvudet lätt framåt.

Håll för ena näsborren och sätt in sprayens spets i den andra. Gör ett snabbt tryck på pumpen och andas samtidigt in genom näsan.

Upprepa samma procedur i den andra näsborren.

Effekten kommer inom 5-10 minuter och varar i upp till 6-8 timmar.

Om du har tagit för stor mängd av Zymelin Mentol

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen vid överdos (särskilt hos barn) är ökad eller oregelbunden puls, förhöjt blodtryck och i vissa fall medvetslöshet.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Tillfällig brännande känsla i näsan, torr och irriterad nässlemhinna, nysningar.

Långvarig eller frekvent användning av xylometazolin kan orsaka beroende och återkommande nästäppa med kronisk inflammation i nässlemhinnan.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare ):Illamående, kräkningar.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):Svår allergisk reaktion, huvudvärk, övergående synstörningar.

Zymelin Mentol kan orsaka hudreaktioner beroende på reaktion mot hjälpämnet ricinolja.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Zymelin Mentol ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 oC.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid

1 ml innehåller 1 mg xylometazolinhydroklorid

1 spraydos innehåller 140 mikrogram xylometazolinhydroklorid

-Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, sorbitol, ricinolja (polyoxylhydrerad), levomentol, eukalyptol, vatten (renat)

Zymelin Mentol innehåller inte konserveringsmedel.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zymelin Mentol är en klar lösning.

Zymelin Mentol finns i förpackningar om 10 ml nässpray med pump.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Takeda Pharma AB

Box 3131

169 03 Solna.

Tel 08-731 28 00

E-post infosweden@takeda.com

Denna bipacksedel ändrades senast

2016-11-04