Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Vectatone

Källa: Fass.se


Bipacksedel: Information till användaren

Vectatone

1 % kräm
penciklovir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 4 dagar.


I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Vectatone är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Vectatone
3. Hur du använder Vectatone
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Vectatone ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Vectatone är och vad det används för

Vectatone kräm är en beige till ljusbrun kräm som används vid behandling av munsår (herpes labialis) förorsakat av Herpes simplex. Krämen ska smörjas på så snart som möjligt efter symtomdebut, när det börjar ”pirra” i läppen och/eller när knottror/blåsor bildas, inte sent i förloppet när sårskorpa har hunnit bildas. Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 4 dagar.


Vectatone hämmar Herpes simplex virusets förmåga att föröka sig. Tiden för läkning, smärta och påvisbart virus förkortas med upp till ett dygn.

2. Vad du behöver veta innan du använder Vectatone

Använd inte Vectatone

- om du är allergisk mot penciklovir eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du tidigare har visat överkänslighet mot famciklovir.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Vectatone.

- om du är osäker på orsaken till ditt munsår eller om munsåret förvärras eller inte blir bättre.

- om du har nedsatt immunförsvar.

- krämen ska inte användas i eller i närheten av ögonen, på könsorgan eller på slemhinnor (t ex i munnen eller näsan).


Vectatone ska endast användas vid sår på läppar eller runt munnen.

Andra läkemedel och Vectatone

Det är inte sannolikt att effekten av behandlingen kan påverkas om Vectatone kräm och andra läkemedel används samtidigt.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet.


Amning

Det är inte känt om verksamt ämne går över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Vectatone påverkar inte din förmåga att framföra fordon.

Vectatone innehåller hjälpämnen

Vectatone innehåller cetostearylalkohol och propylenglykol som kan ge hudirritation eller lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


3. Hur du använder Vectatone

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonalen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Vuxna och barn över 12 år


Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter de första tecknen på infektion t.ex. klåda och stickande känsla. En del människor märker inte dessa symtom, men Vectatone kräm har effekt även om den stryks på först när knottror/blåsor har börjat bildas.

Bilder för instruktion


1. Tvätta händerna innan och efter att krämen har strukits på.


2. Kläm ut lite kräm på en fingertopp.


3. Krämen smörjs på varannan timme under dagtid i 4 dagar.


Om behandlingstiden sammanfaller med måltid, bör du stryka på krämen efter att du ätit.


Det kan ta ett tag innan krämen verkar. Fortsätt att använda krämen även om såret inte känns bättre på en gång. Använd krämen i 4 dagar om inte läkaren har sagt annorlunda.


Användning för barn och ungdomar

Vectatone kräm ska inte användas till barn under 12 år.

Om du använt för stor mängd av Vectatone

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Det är inte troligt att några allvarliga problem uppstår om du har använt en stor mängd kräm samtidigt på huden. En viss hudirritation kan dock uppstå.


Krämen är inte farlig att svälja även om en viss irritation i munnen kan uppkomma. Ingen särskild behandling är nödvändig.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanligast förekommande biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare) är reaktioner på det behandlade hudområdet, t ex brännande känsla, smärta eller känsellöshet.


Biverkningar som har rapporterats och som förekommer hos ett okänt antal användare är överkänslighet, nässelutslag och allergisk hudinflammation (t ex utslag, klåda, blåsor och svullnad).


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Vectatone ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 30 oC. Får ej frysas.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. . Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är penciklovir 10 mg/g (1 %)

- Övriga innehållsämnen är vitt mjukt paraffin, flytande paraffin, cetostearylalkohol, propylenglykol, makrogolcetostearyleter 1000, röd och gul järnoxid (E172) samt renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vectatone är en mjuk, beige till ljusbrun kräm.

Förpackningsstorlekar: Tub om 2 g och 5 g.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Sverige AB

Box 1150

183 11 Täby


Tillverkare

Novartis Sverige AB

Box 1150

183 11 Täby


Novartis Pharma Produktions GmbH

Oeflinger Strasse 44

79664 Wehr

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-01-16