Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Tranexamsyra Orifarm 500 mg filmdragerade tabletter

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Tranexamsyra Orifarm

500 mg filmdragerade tabletter
tranexamsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 1 dag.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tranexamsyra Orifarm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Tranexamsyra Orifarm
3. Hur du använder Tranexamsyra Orifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tranexamsyra Orifarm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tranexamsyra Orifarm är och vad det används för

Tranexamsyra Orifarm används vid rikliga menstruationsblödningar.

Tranexamsyra Orifarm är ett blödningshämmande medel. Det innehåller tranexamsyra, som hindrar effekten av det enzym som löser upp levrat blod (koagel). Detta leder till mindre blodförlust och att snabbare läkningsprocess återfås.

Tranexamsyra som finns i Tranexamsyra Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso-och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 1 dag.

2. Vad du behöver veta innan du använder Tranexamsyra Orifarm

Använd inte Tranexamsyra Orifarm

Observera att Tranexamsyra Orifarm endast får användas om du har regelbundna, rikliga menstruationer. För att du ska känna dig säker på detta innan du startar behandlingen skall du ha svarat ja på båda frågorna som följer:

 1. Är dina menstruationer regelbundna, dvs uppträder med 21- 35 dagars intervall?

 2. Behöver du när menstruationen är som rikligast, använda dubbla sanitetsskydd, binda och tampong samtidigt eller dubbla bindor för att förhindra genomblödning, alternativt byta sanitetsskydd besvärande ofta?

Använd inte Tranexamsyra Orifarm

 • om du är allergisk mot tranexamsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du behandlas för blodpropp t ex i benen, lungorna eller hjärnan

 • om du behandlas för hjärnblödning

 • om du behandlas för njursjukdom

 • om du tidigare har haft kramper.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Tranexamsyra Orifarm om du:

 • har oregelbundna menstruationer

 • tidigare haft blodpropp samt om blodpropp förekommit hos föräldrar och/eller syskon

 • har blod i urinen (mellan menstruationsperioder)

 • nedsatt njurfunktion.

Rikliga menstruationer kan bero på sjukdomar i livmodern, som t.ex. muskelknutor eller polyper. Om dessa åtgärdas försvinner oftast den rikliga menstruationen. Om du känner dig osäker bör du kontakta din gynekolog.

Fortsatta gynekologiska hälsokontroller rekommenderas.

Barn och ungdomar

Om du är under 15 år bör du rådfråga läkare före behandling.

Andra läkemedel och Tranexamsyra Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Samtidig behandling med antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel) skall endast utföras av läkare med koagulation som specialkompetens.

Graviditet, amning och fertilitet

Tranexamsyra Orifarm ska användas vid regelbundna rikliga menstruationer och är inte avsett för bruk under graviditet och amning.

Det finns endast begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Tranexamsyra går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådfråga dock läkare vid mer än tillfälligt bruk av Tranexamsyra Orifarm under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar som t.ex. yrsel och synstörningar har rapporterats, vilka kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner. 

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. Hur du använder Tranexamsyra Orifarm

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Behandlingen ska påbörjas först då den egentliga menstruationen inträder.

Rekommenderad dos för vuxna och barn från 15 år: Ta 2 tabletter 3 gånger dagligen så länge behov finns, dock högst under 4 dagar.

Vid mycket rikliga menstruationer kan dosen höjas. Använd dock inte mer än 8 tabletter per dygn. Annan dosering kan ordineras av läkare.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Om effekt (minskad blödning) inte uppnåtts redan efter första dagen, avbryt behandlingen och rådgör med läkare.

Om Tranexamsyra Orifarm inte har tillräcklig effekt eller om du inte tål Tranexamsyra Orifarm finns det andra metoder för att behandla riklig menstruation. Kontakta gynekolog som kan ge information om dessa metoder.

Om du har använt för stor mängd av Tranexamsyra Orifarm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Tecken på en överdos kan vara yrsel, huvudvärk, blodtrycksfall och kramper.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du har glömt att använda Tranexamsyra Orifarm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, yrsel.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):Allergiska hudreaktioner (t ex hudutslag, nässelutslag).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):Förändringar i färgseendet eller andra synrubbningar.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):Blodpropp, kramper.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Tranexamsyra Orifarm ska förvaras

Förvaras vid högst 30 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. 

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel  som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är tranexamsyra. En tablett innehåller 500 mg tranexamsyra.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, povidon, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, magnesiumstearat, basisk butylerad metakrylatsampolymer, titandioxid (E 171), makrogol och vanillin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är vita eller nästan vita, bikonvexa, kapselformade med brytskåra, längd 18 mm, bredd 8 mm. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Förpackningsstorlek: 10, 14, 18, 20 tabletter i blister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm GenericsA/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

Lokal företrädare

Orifarm Generics AB 

Box 56048 

102 17 Stockholm 

info@orifarm.com

Denna bipacksedel ändrades senast

2017-07-24