Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Strefen 16,2 mg/ml munhålespray, lösning flurbiprofen

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Strefen

16,2 mg/ml munhålespray, lösning
flurbiprofen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonal om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Strefen är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Strefen
3. Hur du använder Strefen
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Strefen ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Strefen är och vad det används för

Det aktiva innehållsämnet är flurbiprofen. Flurbiprofen tillhör en grupp smärtstillande läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), som påverkar hur kroppen reagerar på smärta, svullnad och feber.

Strefen används för kortvarig symtomlindring vid halsont, till exempel ömmande, smärtande och svullen hals samt sväljsvårigheter hos vuxna från 18 års ålder.

2. Vad du behöver veta innan du använder Strefen

Använd inte Strefen

 • är allergisk mot flurbiprofen, andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), acetylsalicylsyra eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (se avsnitt 6).

 • tidigare har fått en allergisk reaktion efter att ha tagit icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) eller acetylsalicylsyra, t.ex. astma, väsande andning, klåda, rinnsnuva, hudutslag eller svullnad

 • har eller tidigare har haft magsår eller blödningar eller sår i mag-tarmkanalen vid minst två tillfällen.

 • har haft svår kolit (tarminflammation).

 • någon gång har drabbats av problem med blodets koaguleringsförmåga eller blödningsproblem efter att ha tagit NSAID-läkemedel

 • är i de sista tre månaderna av graviditeten.

 • har svår hjärtsvikt, svår njursvikt eller svår leversvikt.

 • är under 18 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Strefen om du:

 • redan använder någon annan typ av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) eller acetylsalicylsyra.

 • har halsfluss (inflammerade halsmandlar) eller misstänker att du har en bakteriell halsinfektion (eftersom du kan behöva antibiotika).

 • är äldre (eftersom du kan ha större risk att få biverkningar).

 • har eller någonsin har haft astma eller allergier.

 • Lider av en hudsjukdom som kallas systematisk lupus erythematosus eller blandad bindvässjukdom.

 • har högt blodtryck.

 • har haft någon historia av tarmsjukdom (ulcerös kolit, Crohns sjukdom).

 • har hjärt-, njur- eller leverbesvär.

 • har haft en stroke.

 • är i de första 6 månaderna av graviditeten eller ammar.

När du använder Strefen

 • Vid första tecknet på någon typ av hudreaktion (hudutslag, flagnande hud, blåsbildning) eller tecken på en allergisk reaktion ska du omedelbart sluta använda sprayen och kontakta läkare.

 • Informera läkare om alla onormala buksymtom (i synnerhet blödningar).

 • Om du inte blir bättre, om du blir sämre eller utvecklar nya symtom, tala med en läkare.

 • Läkemedel som flurbiprofen kan medföra en liten ökning av risken att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. Alla risker ökar vid högre doser eller långvarig behandling.
  Överskrid inte rekommenderad dos eller behandlingstid (se avsnitt 3).

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte användas av barn eller ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Strefen

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel även receptfria sådana. Detta gäller i synnerhet följande läkemedel:

 • andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) inklusive selektiva cyklooxygenas-2 hämmare mot smärta eller inflammation, eftersom dessa läkemedel kan öka risken för blödningar i magtarmkanalen

 • warfarin, acetylsalicylsyra och andra blodförtunnande eller koagulationshämmande läkemedel

 • ACE-hämmare, angiotensin-II-antagonister (läkemedel som sänker blodtrycket)

 • diuretika (vätskedrivande läkemedel) inklusive kaliumsparande diuretika 

 • SSRI-läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare) mot depression

 • hjärtglykosider (mot hjärtbesvär), till exempel digoxin

 • ciklosporin (som motverkar avstötning efter en organtransplantation)

 • kortikosteroider (inflammationshämmande)

 • litium (stämningsstabiliserande)

 • metotrexat (mot psoriasis, ledinflammation eller cancer)

 • mifepriston (används för att avbryta en graviditet) NSAID-läkemedel ska inte användas under 8–12 dagar efter att du tagit mifepriston, eftersom de kan försämra effekten av mifepriston

 • diabetesläkemedel som tas via munnen

 • fenytoin (för att behandla epilepsi)

 • probenecid, sulfinpyrazon (mot gikt och ledinflammation)

 • kinolonantibiotika (mot bakterieinfektioner), till exempel ciprofloxacin eller levofloxacin

 • takrolimus (läkemedel som hämmar immunsystemet och används efter organtransplantation)

 • zidovudin (mot HIV).

Strefen med alkohol

Undvik alkohol när du använder det här läkemedlet, eftersom alkohol kan öka risken för blödning i magtarmkanalen.

Graviditet, amning och fertilitet

 • Ta inte detta läkemedel om du är i de sista 3 månaderna av graviditeten.

 • Om du är i de första 6 månaderna av graviditeten, eller ammar, ska du tala med din läkare innan du använder det här läkemedlet.

Flurbiprofen tillhör en grupp läkemedel som kan försämra fertiliteten hos kvinnor. Denna effekt upphör när behandlingen avbryts. Det är osannolikt att tillfällig behandling med det här läkemedlet kommer att påverka dina möjligheter att bli gravid, men om du har svårt att bli gravid ska du tala om det för din läkare innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det här läkemedlet bör inte påverka din körförmåga eller din förmåga att använda maskiner. Yrsel och synstörningar är dock möjliga biverkningar av NSAID-läkemedel. Om du upplever den typen av biverkning, kör inte bil och använd inte maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker

Strefen innehåller metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216)

Kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

3. Hur du använder Strefen

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos

Vuxna från 18 års ålder:

En dos (3 sprayningar) längst bak i svalget med 3-6 timmars intervall efter behov, upp till max 5 doser under en 24-timmarsperiod.

En dos (3 sprayningar) innehåller 8,75 mg flurbiprofen.

Detta läkemedel ska inte användas av barn eller ungdomar under 18 år.

Ska endast användas i munnen

 • Ska endast sprayas längst bak i svalget.

 • Undvik att andas in när du sprayar

 • Ta inte mer än 5 doser (totalt 15 sprayningar) under en 24-timmarsperiod.

Strefen är endast avsett för kortvarig användning.

Använd så få doser som möjligt under så kort tid som möjligt för att lindra symtomen. Om irritation uppstår i munnen, ska behandlingen med flurbiprofen avslutas.

Använd inte det här läkemedlet i mer än 3 dagar såvida inte läkare har ordinerat det.

Om du inte blir bättre, om du blir sämre eller om du utvecklar nya symtom, ska du tala med en läkare eller apotekspersonal.

Förbereda pumpen

När du använder pumpen för första gången, eller efter att den har förvarats utan att användas under en längre tid, måste du förbereda pumpen.

Rikta munstycket bort från dig och spraya minst fyra gånger tills en finfördelad, jämn dimma sprayas ut. Nu är pumpen förberedd och kan användas. Om du inte har använt produkten under en längre tid ska du förbereda pumpen genom att rikta munstycket bortåt och spraya minst en gång för att kontrollera att en finfördelad dimma sprayas ut. Kontrollera alltid att en finfördelad dimma sprayas ut innan du använder läkemedlet.

Använda sprayen

Rikta munstycket mot en punkt längst bak i halsen.

Tryck ned pumpen tre gånger med snabba, jämna rörelser, och var noga med att trycka ned pumpen helt vid varje sprayning och att lyfta fingret från pumpen mellan varje sprayning.

tryck ned pumpen 3 ggr

Andas inte in när du sprayar.

Om du använt för stor mängd av Strefen

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen vid överdosering kan vara: illamående eller kräkningar, magsmärtor eller (mer sällsynt) diarré. Ringningar i öronen, huvudvärk och blödning i magtarmkanalen är också möjliga symtom.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

SLUTA ATT TA det här läkemedlet och kontakta omedelbart läkare om du utvecklar:

 • tecken på allergiska reaktioner som astma, oväntad väsande andning eller andnöd, klåda, rinnsnuva eller hudutslag.

 • svullnad i ansikte, tunga eller hals med påföljande andningssvårigheter, hjärtklappning och blodtrycksfall som leder till chock (observera att detta även kan ske då läkemedlet används för första gången).

 • tecken på överkänslighet och hudreaktioner som rodnad, svullnad, fjällande hud, blåsor, flagnande hud eller sår i huden och slemhinnor.

Tala med läkare eller apotekspersonal om du märker någon av följande biverkningar eller någon biverkning som inte nämns här:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • yrsel, huvudvärk

 • irritation i halsen

 • munsår, smärta eller domningar i munnen

 • halsont

 • obehagskänsla i munnen (värmande eller brännande känsla eller stickningar)

 • illamående eller diarré

 • stickningar och kliande känsla i huden.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • dåsighet

 • blåsor i munnen eller halsen, domningar i halsen

 • uppblåsthet, buksmärta, gaser, förstoppning, matsmältningsbesvär, kräkningar

 • muntorrhet

 • brännande känsla i munnen, förändrad smakförnimmelse

 • hudutslag, klåda

 • feber, smärta

 • känsla av sömnighet eller svårighet att somna

 • förvärrad astma, väsande andning, andnöd

 • minskad känsel i halsen.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • anafylaktisk reaktion

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användarek)

 • anemi (blodbrist), trombocytopeni (låga nivåer av blodplättar som leda till att blåmärken och blödning uppstår)

 • svullnad (ödem), högt blodtryck, hjärtsvikt eller hjärtinfarkt

 • allvarliga former av hudreaktioner såsom bullösa reaktioner (full av blåsor), inklusive Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys (sällsynta medicinska tillstånd som kan uppstå vid allvarliga reaktioner mot läkemedel eller infektioner där huden och slemhinnorna drabbas av allvarliga reaktioner)

 • hepatit (inflammation i levern).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Strefen ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan och på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Öppnad flaska får användas i högst 6 månader.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är flurbiprofen. En dos (3 sprayningar) innehåller 8,75 mg flurbiprofen, motsvarande 16,2 mg/ml flurbiprofen.

 • Övriga innehållsämnen är: Betadex, dinatriumfosfatdodekahydrat, citronsyramonohydrat, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), natriumhydroxid, mintsmak, körsbärssmak, N, 2,3-trimetyl-2-isopropylbutanamid, sackarinnatrium, hydroxipropylbetadex, och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Munhålesprayen, lösningen är en klar, färglös till svagt gul lösning med körsbärs- och mintsmak.

Förpackningsstorlek: 15 ml munhålespray, lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

Vandtårnsvej 83 A

2860 Søborg

Danmark

Tillverkare

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited

Thane Road, Nottingham

Nottinghamshire, NG90 2DB

Storbritannien


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-01-12