Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel resulax

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

RESULAX

8,5 g rektallösning sorbitol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:1. VAD RESULAX ÄR OCH VAD DET ÄR ANVÄNDS FÖR2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER RESULAX3. HUR DU TAR RESULAX4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR5. HUR RESULAX SKA FÖRVARAS6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD RESULAX ÄR OCH VAD DET ÄR ANVÄNDS FÖR

Resulax är ett mikrolavemang avsett för engångsbruk. Det mjukar upp hård avföring och verkar smörjande på tarmslemhinnan och underlättar därigenom tarmtömningen. Resulax verkar vanligtvis inom 5-15 minuter.

Resulax används vid tillfällig förstoppning.

Resulax används även för tömning av tarmen före undersökning inuti tarmen (rektoskopi) eller för att åstadkomma tarmtömning före och efter t ex förlossning och kirurgiska ingrepp.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER RESULAX

Använd inte Resulax

- om du är allergisk mot sorbitol.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Resulax förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering.

Inga förväntade effekter på det ammade barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Resulax har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. HUR DU TAR RESULAX

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och barn: Innehållet i en tub töms i ändtarmen. Det är enklast att ligga på sidan. Till barn under 3 år träs förslutningsringen över tubspetsen som därefter förs in så långt det går.

Annan dos enligt läkares föreskrift.

Användaranvisning

vrid av ringen

1. Vrid av ringen

ringen på spetsen till barn

2. På barn under 3 år ska bara halva spetsen föras in i ändtarmen. Trä ringen på spetsen som stopp.

greppa högt upp på tuben

3. Håll tuben med spetsen riktad uppåt, och ta ett grepp högt upp på tuben – se bilden ovan.

håll tuben vinklad och kläm ut innheållet

4. För in spetsen i ändtarmen. Håll tuben vinklad snett uppåt och kläm ut innehållet. Dra ut tuben fortfarande hopklämd.

Om du har tagit för stor mängd av Resulax

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Det finns inga kända biverkningar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR RESULAX SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tuben efter Exp:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är sorbitol 8,5 g.

-Övrigt innehållsämne är vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

En tub innehåller 10 ml rektallösning.

Förpackningsstorlekar: Kartong med 4, 50 eller 8x50 tuber.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel. 08-630 19 00

Tillverkare:

Recipharm Karlskoga AB

Björkbornsvägen 5

691 33 Karlskoga

Denna bipacksedel godkändes senast den

2016-05-25