Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Ranitidin Sandoz 150 mg filmdragerade tabletter

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Ranitidin Sandoz

150 mg filmdragerade tabletter
ranitidin
laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

-    Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-    Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

-    Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

-    Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 2 veckor.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ranitidin Sandoz är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ranitidin Sandoz
3. Hur du använder Ranitidin Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ranitidin Sandoz ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ranitidin Sandoz är och vad det används för

Ranitidin Sandoz tabletter används hos vuxna och ungdomar över 12 år för symtomlindring vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.

Ranitidin Sandoz är en histamin (H2-)receptorblockerare och verkar genom att minska produktionen av saltsyra i magsäcken. Normalt är magsaften mycket sur och kan vid läckage upp till matstrupen förorsaka halsbränna och sura uppstötningar. En Ranitidin Sandoz tablett minskar magsaftens surhetsgrad och den syrahämmande effekten kvarstår upp till 12 timmar.

Syraproduktionen kan stimuleras av rökning, alkohol, starkt kryddad mat samt stress. Vissa läkemedel såsom acetylsalicylsyra och andra inflammationshämmande medel mot led- och muskelbesvär kan också vara orsaken till halsbränna och andra magsyrarelaterade besvär. Vänd dig till ditt apotek för upplysning.

Halsbränna och sura uppstötningar kan orsakas av att magsaft tränger upp i matstrupen vid sängläge eller tunga lyft. Halsbränna och sura uppstötningar kan också förekomma vid magsår samt i sällsynta fall även vid allvarligare sjukdomar i magen eller matstrupen. En viktig åtgärd som kan ge lindring vid halsbränna och sura uppstötningar är att ändra sin livsföring. Detta kan bland annat innebära: att minska rökning, undvika kaffe, alkohol, starkt kryddad mat, sena kvällsmål och tunga lyft. Du bör försöka skaffa dig en regelbunden och stressfri livsföring. Höjd huvudända under natten kan också lindra besvären. En annan åtgärd kan vara behandling med receptfri medicin. Om dessa åtgärder inte hjälper bör du rådfråga läkare. Detta är speciellt viktigt om du har ihållande eller återkommande besvär, svårigheter att svälja eller om doktorn har sagt att du har nedsatt njurfunktion.

Ranitidin som finns i Ranitidin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ranitidin Sandoz

Använd inte Ranitidin Sandoz

om du är allergisk (överkänslig) mot ranitidin eller mot något annat innehållsämne i Ranitidin Sandoz (anges i avsitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Ranitidin Sandoz om du:

 • har cancer i magen

 • har nedsatt njur- eller leverfunktion

 • haft akut porfyri (ett ovanligt tillstånd med ökad omsättning av porfyriner)

 • är äldre än 65 år

 • har någon lungsjukdom

 • har diabetes

 • har något problem med ditt immunförsvar

 • har haft magsår innan och du använder icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

Andra läkemedel och Ranitidin Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Vissa läkemedel kan påverka hur Ranitidin Sandoz fungerar, eller ge ökad risk för biverkningar. Ranitidin Sandoz kan också påverka hur andra läkemedel fungerar. Dessa omfattar:

 • prokainamid eller n-acetylprokainamid (används mot hjärtproblem)

 • warfarin (används som blodförtunnande medel)

 • triazolam (används mot sömnproblem)

 • glipizid (används för att sänka blodsockret)

 • midazolam (ett lugnande medel som kan ges precis före en operation)

 • ketokonazol (används mot svampinfektioner)

 • atazanavir eller delaviridin (används mot HIV)

 • gefitinib (används mot lungcancer)

 • teofyllin (bronkvidgande medel)

 • fenytoin (används vid epilepsi)

 • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) (används mot smärta och inflammation)

Antacida och sukralfat kan försämra upptaget av Ranitidin Sandoz och därför bör Ranitidin Sandoz intas ca 2 timmar före intag av dessa läkemedel. Effekten av alkohol kan förstärkas av Ranitidin Sandoz.

Graviditet, amning och fertilitet

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid ta inte Ranitidin Sandoz utan att kontakta läkare. Läkaren kommer att bedöma risken och nyttan för dig och ditt barn vid användning av Ranitidin Sandoz.

Ranitidin utsöndras i bröstmjölk vilket leder till ökad risk för påverkan på barnet. Amning bör undvikas under behandling med Rantidin Sandoz.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Ranitidin Sandoz kan biverkningar som yrsel och trötthet förekomma. Under dessa omständigheter kan reaktionsförmågan påverkas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning eller användning av maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ranitidin Sandoz innehåller laktos

Ranitidin Sandoz innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3. Hur du använder Ranitidin Sandoz

Vuxna samt barn över 12 år: 1 tablett (150 mg) vid behov för symtomlindring, dock högst 2 tabletter per dygn om läkare inte rekommenderar annat. Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Ranitidin Sandoz under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom dina magbesvär kan ha en annan orsak.

Tabletterna sväljs tillsammans med ett glas vatten.

Om du använt för stor mängd av Ranitidin Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Ranitidin Sandoz

Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg, om det inte snart är tid för din nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Ranitidin Sandoz

Det är viktigt att du fullföljer hela behandlingen med Ranitidin Sandoz. Sluta inte för tidigt, även om du mår bättre. Om du inte fullföljer hela behandlingen är det inte säkert att behandlingen är effektiv och dina symtom kan komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Ranitidin Sandoz orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Symtom du ska vara uppmärksam på:

Allergiska reaktioner: Dessa är sällsynta hos personer som tar Ranitidin Sandoz. Symtomen omfattar:

 • upphöjda och kliande utslag (nässelutslag)

 • svullnad, ibland av ansiktet och munnen (angioödem)

 • bröstsmärta, andnöd, oförklarlig feber, väsande andning eller andningssvårigheter

 • svimningskänsla, speciellt när man står upp

 • kollaps.

Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta att ta Ranitidin Sandoz.

Allvarliga hudreaktioner: Dessa är mycket sällsynta hos personer som tar Ranitidin Sandoz. Symtomen omfattar:

 • Hudutslag (erythema multiforme), som kan bilda blåsor och se ut som små måltavlor (centrala mörka prickar omringade av ett ljusare område, med en mörk ring runt kanten).

Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta att ta Ranitidin Sandoz..

Mindre vanliga biverkningar (Dessa kan påverka upp till 1 av 100 användare):

 • buksmärta, förstoppning, illamående.

Sällsynta biverkningar (Dessa kan påverka upp till 1 av 1000 användare):

 • allergiska reaktioner, t ex nässelutslag, angioödem, feber, kramp i luftvägarna, lågt blodtryck och bröstsmärta

 • hudreaktioner

 • försämrad njurfunktion (vanligtvis lätt, normaliseras vid fortsatt behandling)

 • övergående förändringar i leverfunktionstester

 • leversvikt, ibland med dödlig utgång.

Mycket sällsynta biverkningar (Dessa kan påverka upp till 1 av 10 000 användare):

 • allergisk chock

 • inflammation i blodkärlen (vaskulit)

 • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

 • inflammation i levern (hepatit), ibland med gulfärgning av ögonvitorna eller huden (gulsot)

 • inflammation i njurarna (interstitiell nefrit)

 • långsam eller oregelbunden hjärtrytm (bradykardi), rubbning i hjärtats retledningssystem (atrioventrikulärt block), ökad hjärtfrekvens (takykardi)

 • diarré

 • känsla av förvirring, depression, eller att se och höra saker som inte finns (hallucinationer)

 • led- eller muskelvärk

 • huvudvärk, yrsel, dimsyn

 • ovanligt håravfall eller -förtunning (alopeci)

 • oförmåga att få eller behålla en erektion (impotens)

 • ovanlig utsöndring av bröstmjölk eller bröstförstoring hos män

 • lågt antal vita blodkroppar

 • minskat antal blodplättar (celler som hjälper blodet att levra sig)

 • minskat antal av alla sorters blodkroppar

 • allvarlig hudreaktion (erythema multiforme)

 • ofrivilliga rörelser såsom darrningar och muskelryckningar.

Ingen känd frekvens (Denna kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • Andnöd.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Ranitidin Sandoz ska förvaras

Förvaras vid högst 30° C (gäller endast burk)

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn

Använd inte Ranitidin Sandoz efter det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen efter utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kaster läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-    Den aktiva substansen är ranitidin (som ranitidinhydroklorid). Varje tablett innehåller 150 mg ranitidin.

-    Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfatdihydrat, majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, laktosmonohydrat, hypromellos, makrogol, gul järnoxid (E172), titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med en skåra på den ena sidan.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast

2015-02-26