Snabbt Tryggt Säkert

BIPACKSEDEL Rani-Q

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Rani-Q

150 mg tabletter
ranitidin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD RANI-Q ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER RANI-Q
3. HUR DU ANVÄNDER RANI-Q
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR RANI-Q SKA FÖRVARAS
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD RANI-Q ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Rani-Q ger symtomlindring vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.

Ranitidin är en histamin (H2-) receptorblockerare och verkar genom att minska produktionen av saltsyra i magsäcken. Normalt är magsaften mycket sur och kan vid läckage upp till matstrupen förorsaka halsbränna och sura uppstötningar. En tablett kan ge dig symtomlindring och den syrahämmande effekten kvarstår upp till 12 timmar.

Syraproduktionen kan stimuleras av rökning, alkohol, starkt kryddad mat samt stress. Vissa läkemedel såsom acetylsalicylsyra och andra inflammationshämmande medel mot led- och muskelbesvär kan också vara orsaken till halsbränna och andra magsyrerelaterade besvär. Vänd dig till ditt apotek för information.

Halsbränna och sura uppstötningar kan orsakas av att den övre magmunnen är förslappad och magsaft tränger upp i matstrupen vid sängläge eller tunga lyft. Rökning, kaffe, alkohol och vissa läkemedel kan bidra till förslappningen av den övre magmunnen. Halsbränna och sura uppstötningar kan också förekomma vid magsår samt i sällsynta fall även vid allvarligare sjukdomar i magen eller matstrupen. En viktig åtgärd som kan ge lindring vid halsbränna och sura uppstötningar är att ändra sin livsföring. Detta kan bland annat innebära att minska rökning, undvika kaffe, alkohol, starkt kryddad mat, sena kvällsmål och tunga lyft. Du bör försöka skaffa dig en regelbunden och stressfri livsföring. Höjd huvudända under natten kan också lindra besvären. En annan åtgärd kan vara behandling med receptfri medicin som kan neutralisera saltsyra eller hämma produktionen av saltsyra. Om dessa åtgärder ej hjälper bör du rådfråga läkare. Detta är speciellt viktigt om du har ihållande eller återkommande besvär, svårigheter att svälja eller om doktorn har sagt att du har nedsatt njurfunktion

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER RANI-Q

Använd inte Rani-Q

 • om du är allergisk mot ranitidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotelspersonal innan du använder Rani-Q om du:

 • har cancer i magen

 • har nedsatt njur- eller leverfunktion

 • haft akut porfyri (ett ovanligt tillstånd med ökad omsättning av porfyriner)

 • är äldre än 65 år

 • har någon lungsjukdom

 • har diabetes

 • har något problem med ditt immunförsvar

 • har haft magsår innan och du använder icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

Barn

Detta läkemedel ska inte ges till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Rani-Q

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Rani-Q tabletter kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämne/ämnen:

 • Prokainamid eller n-acetylprokainamid för hjärtproblem

 • Warfarin eller kumarin, för att förtunna blodet

 • Glipizid, för att minska blodsockret

 • Atazanavir eller delviridin, för behandling av HIV

 • Triazolam, vid sömnlöshet

 • Gefitinib, för behandling av lungcancer

 • Ketokonazol, mot svampinfektioner, används ibland för behandling av torsk

 • Midazolam är ett läkemedel du kan få strax före en operation. Berätta för läkaren att du tar ranitidin innan du ska opereras.

 • Teofyllin (bronkvidgande medel)

 • Fenytoin (används vid epilepsi)

 • Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), mot smärta och inflammation

Antacida och sukralfat kan försämra upptaget av ranitidin och därför bör ranitidin intas ca 2 timmar före intag av dessa läkemedel. Effekten av alkohol kan förstärkas vid samtidigt intag av Rani-Q.

Detta läkemedel ska inte ges till barn under 12 år.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid ta inte Rani-Q utan att kontakta läkare. Läkaren kommer att bedöma risken och nyttan för dig och ditt barn vid användning av Rani-Q.

Ranitidin utsöndras i bröstmjölk vilket leder till ökad risk för påverkan på barnet. Amning bör undvikas under behandling med Rani-Q.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar såsom huvudvärk, yrsel, och trötthet är vanliga. Under sådana omständigheter kan reaktions- och omdömesförmågan nedsättas, så att förmågan att framföra fordon och använda maskiner försämras.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. HUR DU ANVÄNDER RANI-Q

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna samt barn över 12 år: 1 tablett (150 mg) vid behov för symtomlindring, dock högst 2 tabletter per dygn om läkare ej förskriver annat.

Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Rani-Q under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom dina magbesvär kan ha en annan orsak.

Om du har tagit för stor mängd av Rani-Q

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta Rani-Q orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Symtom du ska vara uppmärksam på:

Allergiska reaktioner: Dessa är sällsynta hos personer som tar Rani-Q. Symtomen omfattar:

 • upphöjda och kliande utslag (nässelutslag)

 • svullnad, ibland av ansiktet och munnen (angioödem)

 • bröstsmärta, andnöd, oförklarlig feber, väsande andning eller andningssvårigheter

 • svimningskänsla, speciellt när man står upp

 • kollaps.

 • →Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta att ta Rani-Q.

Allvarliga hudreaktioner: Dessa är mycket sällsynta hos personer som tar Rani-Q. Symtomen omfattar:

 • Hudutslag (erythema multiforme), som kan bilda blåsor och se ut som små måltavlor (centrala mörka prickar omringade av ett ljusare område, med en mörk ring runt kanten).

 • →Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta att ta Rani-Q.

Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan påverka upp till 1 av 100 användare

 • buksmärta, förstoppning, illamående.

Sällsynta biverkningar

Dessa kan påverka upp till 1 av 1000 användare:

 • allergiska reaktioner, t ex nässelutslag, angioödem, feber, kramp i luftvägarna, lågt blodtryck och bröstsmärta

 • hudreaktioner

 • försämrad njurfunktion (vanligtvis lätt, normaliseras vid fortsatt behandling)

 • övergående förändringar i leverfunktionstester

 • leversvikt, ibland med dödlig utgång.

Mycket sällsynta biverkningar

Dessa kan påverka upp till 1 av 10 000 användare:

 • allergisk chock

 • inflammation i blodkärlen (vaskulit)

 • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

 • inflammation i levern (hepatit), ibland med gulfärgning av ögonvitorna eller huden (gulsot)

 • inflammation i njurarna (interstitiell nefrit)

 • långsam eller oregelbunden hjärtrytm (bradykardi), rubbning i hjärtats retledningssystem (atrioventrikulärt block), ökad hjärtfrekvens (takykardi)

 • diarré

 • känsla av förvirring, depression, eller att se och höra saker som inte finns (hallucinationer)

 • led- eller muskelvärk

 • huvudvärk, yrsel, dimsyn

 • ovanligt håravfall eller -förtunning (alopeci)

 • oförmåga att få eller behålla en erektion (impotens)

 • ovanlig utsöndring av bröstmjölk eller bröstförstoring hos män

 • lågt antal vita blodkroppar

 • minskat antal blodplättar (celler som hjälper blodet att levra sig)

 • minskat antal av alla sorters blodkroppar

 • allvarlig hudreaktion (erythema multiforme)

 • ofrivilliga rörelser såsom darrningar och muskelryckningar.

Ingen känd frekvens

Denna kan inte beräknas från tillgängliga data.

 • Andnöd.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR RANI-Q SKA FÖRVARAS

Förvaradetta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är ranitidinhydroklorid motsvarande ranitidin 150 mg.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E 171), polydextros, trietylcitrat, makrogol 8000.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletten är rund, bikonvex, vit till beige, filmdragerad, märkt ”00/30” på den ena sidan och ”G” på den andra.

Förpackningsstorlekar: 10, 20 och 30 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Mylan AB, Box 23033, 104 35 Stockholm. Tel: 08-555 227 50, Fax: 08 555 227 51,

E-post: inform@mylan.se.


Denna bipacksedel godkändes senast den

2017-03-20