Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Quilla simplex oral lösning

Källa: Fass.se

Quilla simplex oral lösning

Användarinformation

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på apoteksetiketten.

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på apoteksetiketten.

Vad innehåller läkemedlet?

Verksamma ämnen: Ammoniumklorid 30 mg/ml, kvillaja-extrakt 5 mg/ml.

Hjälpämnen: Maltitol 400 mg/ml, etanol (96%) 50 mg/ml (alkoholhalt motsvarande 6 % (v/v)), sackarinnatrium, arom (ammoniumglycyrrhizinat, vaniljarom, anisolja), metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 216), karmellosnatrium, natriumhydroxid, renat vatten.

Oral lösning (smak av anis och lakrits)

Hur verkar läkemedlet?

Quilla Simplex anses ha slemlösande och hostbefrämjande effekt.

Information lämnas av

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby

Vad används läkemedlet för?

Tillfällig kortvarig hosta med segt slem.

Att tänka på innan och när läkemedlet används

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Quilla Simplex innehåller maltitol som kan ha en milt laxerande effekt. Maltitol har kalorivärde 2,3kcal/g.

Detta läkemedel innehåller 6 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 710 mg per dos, motsvarande 18 ml öl, eller 7,5 ml vin per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

Quilla Simplex innehåller metyl- och propylparahydroxibensoat som kan ge ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Om ingen förbättring sker bör läkare kontaktas.

Graviditet

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Amning

Okänt om Quilla simplex går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

Trafikvarning

Inga effekter har observerats.

Doseringsanvisning

Vuxna:

10-15 ml 3 gånger dagligen.

Barn:

1-3 år:

5 ml 3 gånger dagligen.

3-7 år:

5 ml 4-5 gånger dagligen.

7-12 år:

10 ml 3-4 gånger dagligen.

Annan dos enligt läkares föreskrift.

Vad skall man göra om man tagit för stor dos?

Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

Sällsynta (Drabbar färre än 1 patient av 1000): Allergiska hudreaktioner.

Förvaring och hållbarhet

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som finns på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad..

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Senaste revision.

2010-02-19