Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Novaluzid

Källa: Fass.se


BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Novaluzid

tuggtabletter
aluminium, magnesium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD NOVALUZID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR NOVALUZID
3. HUR DU TAR NOVALUZID
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR NOVALUZID SKA FÖRVARAS
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD NOVALUZID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Novaluzid binder saltsyran i magen och minskar därigenom surheten i magen.

1 tuggtablett binder 25 mmol saltsyra. Den syrabindande effekten kommer inom några minuter.

Novaluzid används vid:

 • halsbränna och sura uppstötningar förorsakat av för mycket saltsyra i magen.
 • sår i magsäck och tolvfingertarm (efter förskrivning av läkare).

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR NOVALUZID

Ta inte Novaluzid

 • om du är allergisk mot aluminium, magnesium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Novaluzid:

 • om du har nedsatt njurfunktion.

Långtidsbehandling med Novaluzid kan leda till störningar i kroppens kalcium/fosfatjämvikt.

Andra läkemedel och Novaluzid

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Novaluzid, t ex:

 • järn. Novaluzid och dessa läkemedel bör tas med minst 2 timmars mellanrum.
 • sköldkörtelhormoner (tyroideahormoner). Novaluzid och dessa läkemedel bör tas med minst några timmars mellanrum.
 • doxycyklin, lymecyklin, oxitetracyklin eller tetracyklin (läkemedel mot bakterieinfektioner).
 • moxifloxacin (läkemedel mot bakterieinfektioner). Novaluzid och moxifloxacin bör tas med minst 6 timmars mellanrum.
 • trovafloxacin (läkemedel mot bakterieinfektioner). Novaluzid och trovafloxacin bör tas med minst 4 timmars mellanrum.
 • ciprofloxacin, levofloxacin, norfloxacin eller ofloxacin (läkemedel mot bakterieinfektioner). Novaluzid och dessa läkemedel bör tas med minst 2 timmars mellanrum.
 • ketokonazoltabletter (läkemedel mot svampinfektioner).
 • penicillamin (läkemedel vid inflammation och reumatism).
 • estramustin (läkemedel för behandling av tumörer).
 • diflunisal (läkemedel mot smärta). Novaluzid och läkemedel som innehåller diflunisal bör tas med minst 2 timmars mellanrum.
 • ursodeoxycholsyra (läkemedel mot bland annat gallsten).
 • sotalol (läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm). Novaluzid och läkemedel som innehåller sotalol bör tas med minst 2 timmars mellanrum.
 • mykofenolatmofetil (läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterade organ).
 • klodronat, risedronat (läkemedel mot benskörhet).
 • gabapentin (läkemedel mot epilepsi).
 • digoxin (läkemedel mot bland annat hjärtsvikt).
 • fosinopril (läkemedel mot högt blodtryck).
 • läkemedel mot malaria.
 • läkemedel mot höga blodfetter(statiner).
 • läkemedel mot HIV-infektion.
 • vitaminer.

Novaluzid med mat och dryck

Novaluzid ska inte tas tillsammans med juice eller andra sura drycker.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Inga kända risker vid användning under graviditet.

Novaluzid passerar inte över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Novaluzid påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Novaluzid tuggtabletter innehåller sorbitol.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. HUR DU TAR NOVALUZID

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos till vuxna:

Vid halsbränna och sura uppstötningar: 1-2 tuggtabletter som söndertuggas vid tillfälliga besvär. Annan dos enligt läkares föreskrift.


Vid sår i magsäck eller tolvfingertarm och vid svåra och/eller långvariga besvär: Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.


Tabletterna bör tuggas väl.

Användning för barn

Till barn endast enligt läkares föreskrift.

Om du har tagit för stor mängd av Novaluzid

Om du har fått i dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


I höga doser kan magnesium orsaka diarré och aluminium kan orsaka förstoppning.

Läkemedel som innehåller magnesium-, kalciumsalter eller sorbitol kan i höga doser ge gasbildning.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR NOVALUZID SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är aluminiumhydroxid motsvarande 140 mg aluminium, magnesiumhydroxid och magnesiumkarbonat motsvarande 118 mg magnesium per tuggtablett.
 • Övriga innehållsämnen är sorbitol 754 mg/tuggtablett (sötningsmedel), citronessens (smakämne), pepparmintessens (smakämne), magnesiumstearat, hypromellos och talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, rund tablett märkt A/nT på ena sidan.

Tryckförpackning innehållande 30 eller 100 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel. 08-630 19 00

Tillverkare

Allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH

Göttingen, Tyskland


Denna bipacksedel godkändes senast den

2016-06-09