Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel NiQuitin sugtablett

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

NiQuitin

4 mg komprimerad sugtablett
Nikotin

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Vänd dig till sjukvårdspersonal, t.ex. läkare eller sjuksköterska, rökavvänjningsrådgivare eller apotekspersonal om du behöver mera information eller råd.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

- I bipacksedeln kallas NiQuitin 4 mg sugtabletter enbart för NiQuitin. du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER NIQUITIN
3. HUR DU ANVÄNDER NIQUITIN
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR NIQUITIN SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

NiQuitin används för att hjälpa människor som vill sluta röka. Den här typen av behandling kallas nikotinersättningsmedel.


Det är nikotinet i cigaretterna som gör att du blir fysiskt beroende av dem.

• NiQuitin hjälper dig sluta röka genom att ersätta en del av det nikotin som du får från cigaretter.

• NiQuitin minskar några av de obehag som rökare kan känna när de försöker sluta. Dit hör irritabilitet eller en känsla av att vara sjuk.

• NiQuitin kan också lindra röksuget och göra det lättare att stå emot lusten att röka.


NiQuitin sugtabletter är inte skadliga för hälsan på samma sätt som tobak. De innehåller inte tjära, kolmonoxid eller andra gifter som finns i tobaksrök. Man kan bli beroende av nikotinersättningsmedel, men det är ovanligt. Det är också mindre skadligt och lättare att bryta än tobaksberoende.


Dina chanser att lyckas sluta röka ökar om du deltar i ett rökavvänjningsprogram. Kontakta läkare eller apotekspersonal för att få information om rökavvänjningsprogram.

2. INNAN DU ANVÄNDER NIQUITIN

Använd inte NiQuitin

om du är allergisk (överkänslig) mot nikotin eller mot något av övriga innehållsämnen i sugtabletten (se avsnitt 6: Övriga upplysningar)

om du är icke-rökare, eller är under 12 år.

Det finns inga hälsovinster förknippade med rökning. Det är alltid bättre att sluta röka än att fortsätta. Nikotinersättningsmedel som NiQuitin kan vara till hjälp. Allmänt sett är riskerna med rökning större än de möjliga biverkningarna vid användning av nikotinersättningsmedel.

Var särskilt försiktig med NiQuitin

om du nyligen haft hjärtinfarkt eller stroke eller om du lider av allvarliga problem med hjärtrytmen, instabil eller försämrad angina (bröstsmärtor) eller angina i vila bör du försöka sluta röka utan att använda nikotinersättningsmedel, såvida inte din läkare uppmanat dig att ta det.

om du har diabetes bör du kontrollera ditt blodsocker oftare när du börjar ta NiQuitin. Ditt behov av insulin eller läkemedel mot diabetes kan ändras.

om du någonsin har haft allergiska reaktioner som medfört svullnad i läppar, ansikte och hals (angioödem) eller kliande utslag i huden (urtikaria). Ibland kan nikotinersättningsmedel utlösa sådana reaktioner.

om du har barn hemma. En normal dos för vuxna kan allvarligt förgifta eller till och med döda ett litet barn. Det är därför viktigt att du alltid förvarar NiQuitin utom syn- och räckhåll för barn.

• Växla inte mellan NiQuitin sugtabletter och nikotintuggummi under försöket att sluta röka.


Om du är gravid eller ammar är det bäst om du kan sluta röka utan att använda nikotinersättningsmedel. Det är dock bättre att sluta röka med hjälp av nikotinersättningsmedel än att fortsätta röka. (Se avsnittet om graviditet och amning nedan.)


Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du har

allvarliga lever- eller njurbesvär, eftersom risken för biverkningar då är större.

obehandlad överaktiv sköldkörtel eller feokromocytom (en tumör på binjurarna som kan påverka blodtrycket) - i så fall har din läkare talat om det för dig - eftersom nikotin kan förvärra symtomen.

magsår eller tolvfingertarmsår, eller matstrupsinflammation, eftersom dina symtom kan förvärras när du sväljer nikotin. Sår i munnen kan också uppstå. Om dina symtom förvärras bör du tala med din läkare. Du kanske ska övergå till en form av nikotinersättningsmedel som inte tillförs via munnen, t.ex. plåster.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Rökning under graviditet medför risker för fostret. Sådana risker är dålig tillväxt före födelsen, för tidig förlossning eller dödfödsel. Att sluta röka är det bästa sättet att förbättra både din egen hälsa och ditt barns. Ju tidigare du slutar röka desto bättre.

I idealfallet bör du sluta röka utan att ta nikotinläkemedel om du är gravid. Om du har försökt och inte lyckats kan nikotinläkemedel emellertid rekommenderas av läkare som stöd för dig när du försöker sluta. Det är bättre för det barn du bär på än att du fortsätter röka. Beslutet att ta nikotinläkemedel bör fattas så tidigt som möjligt under graviditeten. Du bör försöka att bara använda nikotinläkemedlet under 2 3 månader. Kom ihåg att det viktigaste är att du slutar röka. Produkter som sugtabletter kan vara bättre än nikotinplåster. Detta beror på att när man använder sugtabletter tillför man inte nikotin hela tiden till kroppen. Om man blir illamående eller kräks kan det dock vara bättre att använda plåster.

Om du ammar ditt barn kan tobaksrökningen ge barnet andningssvårigheter eller andra problem. I idealfallet bör du sluta röka utan att använda nikotinläkemedel. Om du har försökt och inte lyckats kan nikotinläkemedel emellertid rekommenderas av läkare som stöd för dig när du försöker sluta. Om du använder nikotinläkemedel för att kunna sluta blir mängden nikotin som barnet utsätts för liten. Det är mycket mindre skadligt än passiv rökning. Bäst är att använda nikotinläkemedel som tas vid vissa tidpunkter på dagen (t.ex. i form av tuggummi eller sugtabletter snarare än plåster). Det är också bättre att du ammar omedelbart innan du tar nikotinläkemedlet. Då får barnet så litet nikotin som möjligt.

Körförmåga och användning av maskiner

När man slutar röka kan man drabbas av koncentrationssvårigheter och irritabilitet.


3. HUR DU ANVÄNDER NIQUITIN

Använd alltid NiQuitin enligt anvisningarna i den här bipacksedeln. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Använd NiQuitin sugtabletter genom att placera en sugtablett i munnen och sedan flytta den med jämna mellanrum från den ena sidan av munnen till den andra, tills den har löst upp sig helt. Detta bör ta omkring 10 minuter. Sugabletten ska inte tuggas sönder eller sväljas hel. Ta inte mer än 15 sugtabletter per dag. Om du tycker att du behöver använda NiQuitin under längre tid sammanlagt än 9 månader, bör du rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Undvik att äta eller dricka med en sugtablett i munnen.


Vuxna (från 18 års ålder)

• Börja med 8 till 12 sugtabletter per dag. Sug på en tablett när du känner ett röksug.

• Använd sugtabletterna på detta sätt under upp till 6 veckor, och minska sedan gradvis antalet sugtabletter per dag.

• När du är nere på 1 eller 2 sugtabletter per dag bör du sluta helt.


När du slutat kan du ibland känna ett plötsligt röksug. I så fall kan du ta en sugtablett igen.


Ungdomar (från 12 år till och med 17 år)

Du bör endast använda NiQuitin efter rekommendation från läkare.


Överskrid inte den angivna doseringen. Följ anvisningarna noggrant och ta inte mer än 15 tabletter per dygn.


Barn under 12 år ska inte använda NiQuitin.


Produkten är avsedd för användning i munnen. Nikotinet i sugtabletten frisätts långsamt i munnen, och tas sedan upp i kroppen.


Om du känner dig frestad att börja röka igen

Om du är orolig att du kanske börjar röka igen eller tycker det är svårt att sluta helt med sugtabletterna,

rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Om du börjat röka igen kan de ge dig råd om hur du får bästa resultat av nikotinersättningsmedel vid ett nytt försök.

Om du tar för många NiQuitin kan du börja känna dig illamående, yr och sjuk.

Tabletterna ska inte användas av barn under 12 år eller av icke-rökare. Om sugtabletterna tas av barn eller icke-rökare kan de uppvisa tecken på nikotinförgiftning. Sådana tecken är huvudvärk, illamående, magsmärtor och diarré.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan NiQuitin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vid de doseringar som rekommenderas har inga allvarliga biverkningar rapporterats för NiQuitin.


Att sluta röka kan i sig ge upphov till yrsel, huvudvärk, sömnproblem, hosta och förkylningsliknande symtom. Symtom som depression, irritabilitet, ångest, rastlöshet, ökad aptit och sömnsvårigheter kan också bero på abstinensbesvär som hör ihop med rökavvänjningen.


Andra biverkningar listas nedan. De har grupperats efter sannolikheten att de inträffar:


Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

• Sugabletterna kan göra att munnen eller tungan blir lätt öm eller irriterad. De kan också orsaka illamående.


Vanliga (förekommer hos mellan 1 av 10 och 1 av 100 användare)

• halsont

• illamående

• magbesvär

• diarré

• halsbränna

• gasbildning

• hicka


Mindre vanliga (förekommer hos mellan 1 av 100 och 1 av 1000 användare)

• nervositet

• depression

• hjärtklappning

• pulsökning

• bröstsmärtor

• hudutslag

• trötthet och allmän sjukdomskänsla


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 användare)

• allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk chock) med plötsliga andningsvårigheter, tryck över bröstet, svårighet att svälja, hudutslag och svimning.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker någon biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR NIQUITIN SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

• Använd inte sugtabletterna efter det utgångsdatum som finns angivet på röret och den yttre förpackningen. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

• Förvaras vid högst 30°C.

• Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

• Använd inte förpackningen till något annat, eftersom det kan finnas fint damm från sugtabletterna i förpackningen.

• Ta hand om tomma förpackningar på ett ansvarsfullt sätt. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är nikotin. Varje sugtablett innehåller 4 mg (i form av ett hartskomplex, som kallas nikotinresinat). Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), natriumalginat, xantangummi, kaliumvätekarbonat, kalciumpolykarbofil, vattenfritt natriumkarbonat, acesulfamkalium, smakmaskeringsämne, pepparmintsmakämne, mentolsmakämne, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita eller nästan vita ovala komprimerade sugtabletter med konvex utsida.

Sugtabletten med 4 mg har ett F präglat på ena sidan.

Varje rör innehåller 20 tabletter. En förpackning innehåller ett eller tre rör.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Omega Pharma Nordic AB

Box 7009

164 07 Kista


Tillverkare

NiQuitin tillverkas av GlaxoSmithKline Dungarvan Limited Knockbrack Dungarvan. Co. Waterford, Ireland.


Denna bipacksedel godkändes senast den
2016-01-15