Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Neurol forte

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Neurol forte

dragerad tablett Extrakt av vänderot (Valeriana officinalis)

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Neurol forte måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:1. VAD NEUROL FORTE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR2. INNAN DU TAR NEUROL FORTE3. HUR DU TAR NEUROL FORTE4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR5. HUR NEUROL FORTE SKA FÖRVARAS6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD NEUROL FORTE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar.

Neurol forte innehåller extrakt av vänderot (Valeriana officinalis, rot) och tillhör läkemedelsgruppen sömnmedel och lugnande medel.

2. INNAN DU TAR NEUROL FORTE

Ta inte Neurol forte

- Om du är allergisk (överkänslig) mot vänderot eller mot något av övriga innehållsämnen i Neurol forte.

Var särskilt försiktig med Neurol forte

- Barn under 12 år ska inte behandlas med Neurol forte.

Intag av andra läkemedel

Neurol forte kan förstärka effekten av läkemedel som påverkar centrala nervsystemet, t ex sömnmedel, ångestdämpande, narkotiska preparat eller lugnande medel. Neurol forte skall därför användas med försiktighet ihop med sådana läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

I brist på tillräckliga data bör Neurol forte inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Neurol forte kan försämra förmågan att köra bil och att använda maskiner. Känner du dig påverkad av Neurol forte ska du därför inte köra bil, använda verktyg eller maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i stånd att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och /eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med din läkare om du är osäker.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Neurol forte

Neurol forte innehåller laktos, sackaros och glukos. Om du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkare innan du tar denna medicin.

3. HUR DU TAR NEUROL FORTE

Ta alltid Neurol forte enligt anvisningar i denna bipacksedel eller enligt läkarens rekommendation.

Svälj tabletten hel tillsammans med vätska.

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

Vid lindrig oro: 1-3 tabletter högst 3 gånger dagligen vid behov.

Vid sömnrubbningar: 1-3 tabletter en halvtimme före sänggåendet.

Vid behov kan dosen ökas, så att 1-3 tabletter tas tidigare under kvällen följt av 1-3 tabletter en halvtimme före sänggåendet.

Maximalt 14 tabletter per dygn.

Barn under 12 år:

Neurol Forte rekommenderas inte till barn under 12 år.

För att uppnå en optimal effekt av behandlingen rekommenderas kontinuerlig användning under 2-4 veckor.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras efter 2 veckors behandling.

Om du har tagit för stor mängd av Neurol forte

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Neurol forte

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Neurol forte orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar från magtarmkanalen kan uppkomma, såsom illamående och kramper i magen.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.

5. HUR NEUROL FORTE SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25ºC. Fuktkänsligt. Förvaras i originalförpackningen.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är 182 mg extrakt av vänderot (Valeriana officinalis, rot). Vid tillverkning av en tablett Neurol forte åtgår ca 820 mg torkad rot av vänderot.

- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, sackaros, talk, flytande spraytorkad glukos, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, povidon, titandioxid, magnesiumstearat, etylcellulosa, akaciagummi, makrogol, riboflavin, och chlorofyllin (E 141).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gröna, svagt välvda, dragerade tabletter, diameter ca 10.5 mm.

Blister av Al/PVC/PVDC, 20 tabletter i varje karta.

Förpackningsstorlek 40 och 80 tabletter i blisterkartor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Abigo Medical AB

Ekonomivägen 5

436 33 Askim

Tel: 031 – 748 49 50

Fax: 031 – 68 39 51

e-post: pharma@abigo.se

Denna bipacksedel godkändes senast den

2013–11–27