Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Mommox 50 mikrogram/dos nässpray, suspension

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Mommox

50 mikrogram/dos nässpray, suspension
mometasonfuroat
bensalkoniumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Mommox är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Mommox
3. Hur du använder Mommox
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Mommox ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Mommox är och vad det används för

V ad är Mommox?

Mommox nässpray innehåller mometasonfuroat, en grupp av läkemedel som kallas kortikosteroider (kortison). När mometasonfuroat sprayas i näsan, kan det hjälpa till att lindra inflammation (svullnad och irritation i näsan), nysningar, klåda, nästäppa eller rinnsnuva.

V ad används  Mommox f ör?

Hösnuva och perenn rinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur)

Mommox används för behandling av symtom på allergisk snuva: hösnuva (även kallad säsongsbunden allergisk rinit) och perenn rinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur) hos vuxna över 18 år.

Hösnuva som förekommer vid vissa tider på året, är en allergisk reaktion som orsakas av att man andas in pollen från träd, gräs, ogräs eller mögel och svampsporer. Perenn rinit förekommer under hela året och symtomen kan orsakas av en känslighet för en mängd olika saker som t ex husdammkvalster, djurhår (eller hudavlagringar), fjädrar och vissa livsmedel. Mommoxminskar svullnad och irritation i näsan och lindrar på så sätt nysningar, klåda, nästäppa eller rinnandenäsa orsakad av hösnuva eller perenn rinit.

Mometasonfuroat som finns i Mommox kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Mommox

Använd inte Mommox

 • om du är allergisk mot mometasonfuroat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har en obehandlad infektion i näsan. Användning av Mommox vid en obehandlad infektion i näsan, såsom herpes, kan förvärra infektionen. Du ska vänta tills infektionen har läkt innan du börjar använda nässprayen.

 • om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Du måste då vänta tills näsan har läkt innan du börjar använda nässprayen.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Mommox

 • om du har eller någon gång har haft tuberkulos.

 • om du har någon annan infektion.

 • om du använder andra läkemedel som innehåller kortikosteroider, antingen via munnen eller som injektion.

 • om du har cystisk fibros.

Tala med din läkare, under tiden du använder Mommox

 • om ditt immunförsvar blir nedsatt (om du har svårt att bekämpa infektioner) och du kommer i kontakt med någon som har mässling eller vattkoppor. Du ska undvika kontakt med någon som har dessa infektioner.

 • om du får en infektion i näsa eller hals.

 • om du använder läkemedlet i flera månader eller längre.

 • om du har ihållande irritation i näsa eller hals.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen.

Andra läkemedel och Mommox

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Vissa läkemedel kan öka effekterna av Mommox och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

Om du tar andra läkemedel som innehåller kortikosteroider för din allergi, antingen via munnen eller som injektion, kan din läkare bestämma att du ska sluta ta dem när du använder Mommox. När du slutar ta kortikosteroider, antingen via munnen eller som injektion, kan du uppleva symtom såsom värk i leder eller muskler, svaghet och depression. Det kan också hända att du får andra typer av allergier, såsom kliande, rinnande ögon eller fläckvis röd och kliande hud. Om dessa symtom uppträder ska du kontakta din läkare.

Graviditet och amning

Det finns ingen eller begränsad mängd information från användningen av Mommox hos gravida kvinnor. Det är okänt om mometasonfuroat utsöndras i bröstmjölk.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns ingen känd information om effekten av Mommox påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Mommox innehåller bensalkoniumklorid

Mommox innehåller bensalkoniumklorid vilket kan orsaka irritation i näsan.

3. Hur du använder Mommox

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Använd inte en större dos eller använd inte sprayen oftare eller under längre tid än det står i denna bipacksedel eller din läkare har ordinerat.

Användning hos vuxna från 18 år

Rekommenderad dos är två sprayningar i vardera näsborre engång dagligen.

 • När god effekt har uppnåtts kan dosen sänkas till 1 sprayning i vardera näsborren 1 gång dagligen. Överskrid inte denna dosering.

Hos vissa patienter kan Mommox börja lindra symtom 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Om du tidigare haft svåra besvär av hösnuva, kan behandlingen behöva påbörjas några dagar innan pollensäsongen börjar.

Får du ingen effekt inom 14 dagar ska du kontakta läkare. Använd inte Mommox i mer än 3 månader utan kontakt med läkare.

Observera att Mommox endast ska ges till barn på ordination av läkare.

H ur du förbereder   din nässpray för användning

Din Mommox nässpray har ett plastskydd som skyddar pipen och håller den ren. Kom ihåg att ta av plastskyddet innan du använder sprayen och att sätt tillbaks det efter användningen.

Skaka flaskan före varje gång du ska använda den.

Stick inte in en nål eller något annat vasst föremål i munstycket.

Om du använder sprayen för första gången måste du förbereda flaskan genom att pumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls:

1. Skaka flaskan väl.

2. Ta av plastskyddet

3. Placera pekfingret och långfingret på var sin sida om pipen och tummen under flaskan (Figur 1).Gör inte hålipipen.

4. Vänd pipen från dig och tryck sedan nedåt med fingrarna för att pumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls.

Om du inte har använt sprayen under14 dagar eller längre bör du förbereda flaskan på nytt genom att pumpa sprayen två gånger tills en fin spraydusch erhålls.

Så här använder du din nässpray

1. Skaka flaskan väl och ta av plastskyddet (Figur 2).

2. Snyt dig försiktigt för att rensa näsborrarna.

3. Håll för ena näsborren och för in pipen i den andranäsborren. Böj huvudet lite framåt medan du hållerflaskan upprätt.

4. Börja långsamtoch försiktigtattandas in genomnäsan samtidigtsomdu sprayar en fin dusch in inäsan genomatt tryckanedåt EN GÅNG med fingrarna (Figur 3).

3

5. Andas ut genom munnen. Upprepa steg 4 för att andas in en andra sprayning i samma näsborre, beroende på vilken dos du har.

6. Ta ut pipen ur näsborren och andas ut genom munnen.

7. Upprepa steg 3 till 6 för den andra näsborren.

Efter att sprayen använts ska pipen noga torkas av med en ren näsduk eller mjukt papperoch plastskyddet sättas på igen.

Hur du rengör din nässpray

 • Det är viktigtatt rengöradin nässprayregelbundet, annars kanske den inte fungerarpå rättsätt.

 • Avlägsna plastskyddet och draloss pipen försiktigt.

 • Rengör pipen och plastskyddeti varmt vatten och skölj sedan under rinnande vatten.

 • F örsök i nte att rengöra pipen genom att sticka in en nåleller annat vasst föremål eftersom pipen då skadas, vilket gör att du inte får rätt dos av läkemedlet.

 • Låt plastskyddet och pipen torka på en varm plats.

 • Sätt tillbakapipen på flaskan och sättpå plastskyddet.

 • Sprayen kommer behöva tryckas igång igen med 2 sprayningar första gången den används efter rengöringen.

Om du använt för stor mängd av Mommox

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du använder steroider under en längre tid eller i stora mängder kan de i sällsynta fall påverka några av dina hormoner.

Om du har glömt att använda Mommox

Om du glömt att använda din nässpray vid rätt tidpunkt, ska du använda den så snart som du kommer ihåg det, fortsätt sedan som vanligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Mommox

Hos vissa patienter kan Mommox börja lindra symtom 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Det är mycket viktigt att du använder din nässpray regelbundet.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. 

Plötsliga överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) kan inträffa när man använt detta läkemedel. Dessa reaktioner kan vara mycket allvarliga. Sluta att ta Mommox och kontakta omedelbart läkare om du får symtom såsom:

 • svullnad avansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag

 • väsande andning eller andningssvårigheter.

När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen.

Andra biverkningar

De flesta personer får inga problem av att använda nässprayen. En del personer som använt Mommox eller andra nässprayer som innehåller kortikosteroider kan uppleva följande biverkningar:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk

 • nysningar

 • näsblödning

 • näs- eller halsirritation

 • sår

 • luftvägsinfektion.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • förhöjt tryck i ögat (grön starr) och/eller grå starr som orsakar synförändringar

 • dimsyn

 • skada på skiljeväggen i näsan som separerar näsborrarna

 • förändring av smak och lukt

 • svårighet att andas och/eller väsande andning

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Mommox ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Läkemedel i öppnad förpackning ska användas inom 2 månader. Öppna endast en flaska åt gången.

 • Får ej frysas.

 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är mometasonfuroat. Varje sprayning med pumpen avger en uppmätt dos innehållande 50 mikrogram mometasonfuroat (som mometasonfuroatmonohydrat).

- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium, glycerol, citronsyramonohydrat, natriumcitratdihydrat, polysorbat 80, bensalkoniumklorid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Mommox nässpray är en vit nässprayssuspension förpackad i en vit plastflaska med en spraypump.

1 flaska innehåller 10 g nässpray, suspension, vilket motsvarar 60 spraydoser.

1 flaska innehåller 17 g nässpray, suspension, vilket motsvarar 120 spraydoser.

1 flaska innehåller 18 g nässpray, suspension, vilket motsvarar 140 spraydoser.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

Denna bipacksedel ändrades senast

2018-01-22