Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Miniderm 20 % kräm

Källa: Fass.se

Miniderm

20 % kräm

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Miniderm måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonal om du behöver mera information eller råd.

  • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ÄR MINIDERM OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
2. INNAN DU ANVÄNDER MINIDERM
3. HUR DU ANVÄNDER MINIDERM
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. FÖRVARING AV MINIDERM
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Vad innehåller Miniderm ?

Den aktiva substansen är glycerol 200 mg/g.

Övriga innehållsämnen är hydrerad rapsolja, kolesterol, glycerolmonostearat, makrogolstearat, cetostearylalkohol, dimetikon, lättflytande paraffin, fast paraffin, vaselin, etylparahydroxibensoat (E 214), metylparahydroxibensoat (E218), renat vatten.

Innehavare av godkännande för försäljning

ACO HUD NORDIC AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby, Sverige

Tillverkare

Bioglan AB, Malmö, Sverige

1. VAD ÄR MINIDERM OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedlets utseende:

Läkemedelsgrupp

Miniderm är en vit mjukgörande kräm som innehåller 20 % glycerol. Glycerol har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.

Vad används dåMiniderm för?

Miniderm används för att behandla torr hud.

2. INNAN DU ANVÄNDER MINIDERM

Använd inte Miniderm:

om du är allergisk (överkänslig) mot glycerol eller något av övriga innehållsämnen i Miniderm.

Graviditet

Miniderm kan användas under graviditet.

Amning

Miniderm kan användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner:

Miniderm påverkar inte körförmåga eller användning av maskiner.

Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Miniderm:

Miniderm kräm innehåller:

  • cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

  • etyl- och metylparahydroxibensoat, som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

3. HUR DU ANVÄNDER MINIDERM

Doseringsanvisning

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten.

Administrering

Smörj in så mycket kräm som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Miniderm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (fler än 1 av 100 användare): lokal övergående sveda, klåda, stickningar och rodnad.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. FÖRVARING AV MINIDERM

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Finland

Ytterligare upplysningar om detta läkemede kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

ACO Pharma Oy

PB 92

02061 Esbo


Denna bipacksedel godkändes senast den

2012-04-10