Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Livostin ögondroppar suspension 0,5 mg/ml 4 ml

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Livostin

0,5 mg/ml ögondroppar, suspension levokabastin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Vissa förpackningar av detta läkemedel är receptfria. Livostin ögondroppar måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
 • Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

I denna bipacksedel finner du information om:1. Vad Livostin ögondroppar är och vad det används för2. Vad du behöver veta innan du använder Livostin ögondroppar3. Hur du använder Livostin ögondroppar4. Eventuella biverkningar5. Hur Livostin ögondroppar ska förvaras6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Livostin ögondroppar är och vad det används för

Livostin ögondroppar används vid allergiska besvär som röda, svullna, rinnande och kliande ögon. Livostin ögondroppar används vid allergi orsakad av pollen eller andra luftburna allergener från exempelvis pälsdjur, damm eller mögel/svampsporer.

Livostin motverkar en allergisk reaktion genom att blockera effekten av histamin. Det är histaminet som ger röda, svullna och kliande ögon som tåras. Livostin börjar ge effekt inom 15 minuter.

2. Vad du behöver veta innan du använder Livostin ögondroppar

Använd inte Livostin ögondroppar:

 • om du är allergisk mot levokabastin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

 • om du har nedsatt njurfunktion, rådgör med din läkare.

Graviditet och amning

Livostin ögondroppar kan användas vid graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Livostin kan ge upphov till ögonirritation, smärta, svullnad, klåda, rodnad, brännande känsla i ögonen, rinnande ögon och dimsyn. Försiktighet bör iakttas vid bilkörning och användning av maskiner efter applicering.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Livostin ögondroppar innehåller bensalkoniumklorid

Livostin ögondroppar innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan ge ögonirritation samt missfärga mjuka kontaktlinser. Mjuka kontaktlinser bör därför inte användas samtidigt med Livostin ögondroppar. Om du måste använda mjuka kontaktlinser ska dessa tas ut före användning och sedan ska du vänta minst 15 minuter efter administrering innan de sätts in igen.

3. Hur du använder Livostin ögondroppar

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vid receptfri behandling av allergi är doseringen för de flesta vuxna och barn med lätta till måttliga besvär 1 droppe i vardera öga 2 gånger dagligen. Vid behov kan dosen ges upp till 4 gånger dagligen. Fortsätt behandlingen så länge du har besvär av din allergi i ögonen. Kontakta läkare om du inte får effekt av läkemedlet inom några dagar eller om du första gången du använder Livostin ögondroppar behöver använda ögondropparna kontinuerligt längre tid än 1 månad.

Öppnad flaska får användas i högst en månad.

Bruksanvisning

 1. Skaka flaskan väl och skruva av locket.Avlägsna förslutningsringen när du öppnar flaskan första gången.
 2. Böj huvudet bakåt.
 3. Tryck i botten på flaskan och droppa försiktigt en droppe i ögonvrån. Blinka samtidigt som du drar ned det nedre ögonlocket, så att droppen fördelas över hela ögat.
 4. Gör på samma sätt i andra ögat.

För att inte få föroreningar i flaskan, undvik att den kommer i kontakt med ögat.

Om du använt för stor mängd av Livostin ögondroppar

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare) är ögonbesvär som smärta och dimsyn. Ögonbesvär i samband med att ögondropparna droppats i ögat: brännande/svidande känsla och irritation.

En mindre vanlig biverkan (förekommer hos färre än 1 av 100 användare) är ögonlockssvullnad.

Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

Ögonbesvär i samband med att ögondropparna droppats i ögat: smärta, svullnad, rodnad, klåda, rinnande ögon och dimsyn.

Inflammation, svullnad samt rodnad av ögat. Inflammation i ögonlockskanten.

Huvudvärk.

Hjärtklappning.

Överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner), kontakteksem och nässelfeber. Sluta att ta ögondropparna och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem): svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja eller nässelutslag och andningssvårigheter.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Livostin ögondroppar ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 ºC.

Oöppnad flaska används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Öppnad flaska får användas i högst en månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är levokabastinhydroklorid, motsvarande 0,5 mg levokabastin/ml.
 • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, polysorbat 80, natriumdivätefosfat, dinatriumvätefosfat, dinatriumedetat, hypromellos, bensalkoniumklorid 0,15 mg/ml. (konserveringsmedel) och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit suspension.

Receptfri: Plastflaska innehållande 4 ml.

Receptbelagd: 3 plastflaskor à 4 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil Sweden AB

Solna

Tel: 08-503 385 00

med-info@its.jnj.com

Tillverkare

Famar S.A., Aten, Grekland

Denna bipacksedel ändrades senast

2016-07-26