Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Laxiriva pulver till oral lösning i dospåse

Bipacksedel: Information till användaren

Laxiriva

Makrogol 3350 (13,125 g)/Natriumklorid (0,3507 g)/Natriumvätekarbonat (0,1758 g)/ Kaliumklorid (0,0466 g)pulver till oral lösning i dospåse
makrogol, natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid
kalium, natrium, sorbitol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Laxiriva måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Laxiriva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Laxiriva
3. Hur du använder Laxiriva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Laxiriva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Laxiriva är och vad det används för

Laxiriva är ett laxermedel för tillfällig behandling av förstoppning hos vuxna, ungdomar och äldre. Det rekommenderas inte för barn under 12 år.


Makrogol 3350 (en av de aktiva substanserna i läkemedlet) gör din avföring mjukare, gör det lättare att ha avföring och lindrar förstoppning. Salterna som ingår i produkten hjälper till att upprätthålla normal natrium-, kalium- och vätskebalans medan behandlingen pågår.


Makrogol 3350 som finns i Laxiriva kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Laxiriva

Använd inte Laxiriva

  • om du är allergisk mot makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat, kaliumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
  • om din tarmvägg är perforerad (har ett sår i tarmväggen).
  • om du har en förträngning i tarmen (s.k. tarmobstruktion, ileus).
  • om tarmen är förlamad (t.ex. kan tarmarna sluta fungera på grund av en tarmoperation eller en allvarlig infektion).
  • om du har någon allvarlig inflammatorisk tarmsjukdom, som t.ex. ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller toxisk megakolon.

Om något av ovan nämnda gäller för dig ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Laxiriva.

Andra läkemedel och Laxiriva

Effekten av vissa läkemedel, som t.ex. epilepsimediciner, kan vara svagare än normalt i samband med en behandling med Laxiriva.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Du ska inte ta andra läkemedel via munnen inom en timme före och en timme efter att du har tagit Laxiriva.

Laxiriva med mat, dryck och alkohol

Laxiriva kan tas vid vilken tidpunkt som helst, antingen med eller utan mat och dryck.

Graviditet, amning och fertilitet

Laxiriva kan användas under graviditet och amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Laxiriva inverkar inte på körförmågan eller förmågan att använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Laxiriva innehåller kalium, natrium, sorbitol

Laxiriva innehåller 0,63 mmol (25 mg) kalium per dospåse. Detta bör beaktas av patienter med reducerad njurfunktion eller patienter som ordinerats kaliumfattig kost och som använder mer än en dospåse per dag.


Laxiriva innehåller 8,1 mmol (187 mg) natrium per dospåse. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


Citron- och limearomen i Laxiriva innehåller sorbitol (E420). Om du inte tål vissa sockerarter skall du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du använder Laxiriva

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkarens eller apotekspersonalen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Laxiriva ska tas via munnen (oralt).


Vuxna, ungdomar (över 12 år) och äldre personer:

Vanlig dos för behandling av förstoppning är 1 dospåse 1-3 gånger per dag. Behandling av förstoppning varar normalt inte längre än 2 veckor.


Du måste kontakta läkare om symtomen förvärras eller inte förbättrats efter 14 dagar.


Att blanda lösningen

Öppna en dospåse och häll ut innehållet i ett dricksglas. Häll i ca 125 ml (ett halvt glas) vatten. Rör om ordentligt tills pulvret löst sig, och drick sedan lösningen.

Om du använt för stor mängd av Laxiriva

En alltför stor dos kan ge svåra magsmärtor och uppsvälldhet eller kräkningar (illamående) och diarré. Om så skulle ske, ska du kontakta läkare eller apotekspersonal.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Laxiriva

Om du glömmer bort en dos, ta den då så fort du kommer ihåg det. Återgå sedan till normalt schema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Laxiriva

För att uppnå bästa möjliga resultat av Laxiriva ska du alltid fullfölja behandlingen i enlighet med de instruktioner som ges i denna bipacksedel eller enligt läkarens eller apotekspersonalens rekommendationer. Detta för att vara säker på att din förstoppning försvinner helt, i annat fall kan de symtom du har kvarstå.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta ta Laxiriva och kontakta läkare omedelbart:

- tecken på allergi, som hudutslag, klåda, hudrodnad, andnöd, andningssvårigheter eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg

- tecken på förändringar i kroppens vätske- eller elektrolytbalans, som svullnad (främst i vristerna), känsla av svaghet, uttorkning, ökande trötthet eller ökad törst i kombination med huvudvärk. Dessa symtom kan vara ett tecken på att kaliumnivåerna i blodet är högre eller lägre än normalt.


Även följande biverkningar kan förekomma:

- magont

- lindrig diarré (ofta i början av behandlingen; går i allmänhet över då du minskar antalet dospåsar per dag)

- illamående

- kräkningar

- uppsvullen mage (känsla av uppkördhet)

- ljudliga tarmrörelser (kurrande mage)

- flatulens

- ömhet kring ändtarmsöppningen

- matsmältningsbesvär.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Laxiriva ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25 °C.


Använd inte Laxiriva om någon av dospåsarna ser skadad ut.


Färdigberedd lösning med Laxiriva kan förvaras övertäckt i kylskåp (2°C - 8oC). Lösningen ska användas inom 24 timmar. Eventuellt kvarvarande lösning ska kasseras då 24 timmar förflutit efter att pulvret lösts upp.


Oanvända dospåsar med Laxiriva ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Innehållsdeklaration


De aktiva substanserna i en dospåse är:


makrogol 3350 13,125 g

natriumklorid 350,7 mg

natriumvätekarbonat 178,5 mg

kaliumklorid 46,6 mg


Övriga innehållsämnen är kolloidal, vattenfri kiseldioxid; sackarinnatrium, apelsinarom (apelsinaromen innehåller: aromämnen och arompreparat, maltodextrin, akaciagummi, alfa-tokoferol) samt citron- och limearom (citron- och limearomen innehåller: arompreparat, maltodextrin, mannitol, glukonolakton, sorbitol (E420), akaciagummi, kolloidal vattenfri kiseldioxid).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Laxiriva är ett vitt pulver.


Varje dospåse innehåller 13,8 g pulver, och tillhandahålls i pappkartonger med 2, 6, 8, 10, 20, 30 eller 50 påsar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14 2300 Köpenhamn, Danmark


Tillverkare

Klocke Pharma-Service GmbH, Strassburger Strasse 77, 77767 Appenweier, Tyskland

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Alle 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

Hermes Pharma Ges.m.b.H., Allgäu 36, 9400 Wolfsberg, Österrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-08-20