Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Kan Jang

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Kan Jang

Dragerade tabletter
Extrakt av röd solhatt, malabarnöt och rysk rot

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kan Jang är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Kan Jang
3. Hur du tar Kan Jang
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kan Jang ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kan Jang är och vad det används för

Kan Jang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symtom vid förkylning.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Endast för korttidsbehandling. Används högst 10 dagar per behandlingstillfälle.

2. Vad du behöver veta innan du tar Kan Jang

Ta inte Kan Jang

 • om du är allergisk (överkänslig) mot Echinacea purpurea (röd solhatt) eller mot andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, maskros, malört).

 • om du är allergisk (överkänslig) mot rysk rot eller malabarnöt eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

 • Kan Jang kan påverka immunförsvaret och bör därför inte användas tillsammans med andra läkemedel som påverkar immunförsvaret, såsom cytostatika och andra cellhämmande läkemedel. Du bör undvika att använda Kan Jang om du har någon sjukdom som påverkar immunförsvaret,

  t ex någon autoimmun sjukdom såsom reumatoid artrit (RA), sytemisk lupus erytematosus (SLE) och multipel skleros (MS), eller om du har tuberkulos, sarkoidos eller leukemi. Du bör inte heller använda Kan Jang om du ska genomgå eller har genomgått organtransplanation.

 • Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om dina symtom blir värre eller om du får hög feber.

 • Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta ta Kan Jang och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag. Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård.

 • Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagars behandling.

Barn

Kan Jang rekommenderas inte till barn under 12 år, eftersom erfarenheten är begränsad.

Andra läkemedel och Kan Jang

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Kan Jang.

Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data bör Kan Jang inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Kan Jang har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kan Jang innehåller metylparahydroxibensoat och laktosmonohydrat

Tabletten innehåller metylparahydroxibensoat (E 218) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Kan Jang innehåller 118 mg laktosmonohydrat per tablett. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.

3. Hur du tar Kan Jang

Använd alltid Kan Jang exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Vuxna, äldre och ungdomar från 12 år:

4-5 tabletter 3 gånger dagligen.

Barn under 12 år:

Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Behandlingstid:

Behandlingen bör starta så snart som möjligt när förkylningssymtomen uppträder.

Kan Jang ska inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle.

Om du använt för stor mängd av Kan Jang

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Kan Jang orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

För produkter som innehåller Echinacea kan överkänslighetsreaktioner förekomma i form av hudutslag inklusive nässelfeber och klåda. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom ansiktssvullnad, andnöd/andningsbesvär och blodtrycksfall rapporterats. Risken förefaller högre hos atopiker och hos personer med astma eller hösnuva.

Mag- och tarmbesvär kan förekomma.

Sömnsvårigheter, irritabilitet, takykardi (hjärtklappning) och huvudvärk kan förekomma.

Det är oklart hur vanliga de ovan nämnda biverkningarna är.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Kan Jang ska förvaras

Förvaras vid högst 25ºC.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna per tablett är:

 • 19 mg extrakt av Echinacea purpurea (röd solhatt), rot, motsvarande 65-139 mg torkad rot.

 • 28 mg extrakt av Justicia adhatoda (malabarnöt), blad, motsvarande 98-140 mg torkat blad.

 • 5 mg extrakt av Eleutherococcus senticosus (rysk rot), rot, motsvarande 77-135 mg torkad rot.

Övriga innehållsämnen är:

potatisstärkelse, laktosmonohydrat, maltodextrin, talk, gelatin, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, shellack, olivolja, metylparahydroxibensoat (E 218), macrogol 6000, kaliumsorbat (E 202) och natriumbensoat (E 211).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Den dragerade tabletten är grågult melerad och välvd.

Glasburk innehållande 150 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Midsona Sverige AB

Box 505 77

202 15 Malmö

Tel: 040-660 20 40

Tillverkare

Svenska Örtmedicinska Institutet AB

Kövlingevägen 21

312 50 Vallberga


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-02-28