Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel: Information till användaren Cortimyk 20 mg/g + 10 mg/g kräm

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Cortimyk

20 mg/g + 10 mg/g kräm
Mikonazolnitrat och hydrokortison
bensoesyra och butylhydroxianisol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalenom du behöver mera information eller råd.

- Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cortimyk är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cortimyk
3. Hur du använder Cortimyk
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cortimyk ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cortimyk är och vad det används för

Cortimyk innehåller de aktiva substanserna mikonazolnitrat och hydrokortison. Mikonazolnitrat är ett svampdödande medel och hydrokortison är en mild kortikosteroid med en klådstillande och antiinflammatorisk effekt. Cortimyk kräm används för behandling av fotsvamp med besvärande klåda.

2. Vad du behöver veta innan du använder Cortimyk

Använd inte Cortimyk

  • om du är allergisk mot mikonazol, hydrokortison eller något av övriga innehållsämnen i Cortimyk (anges i avsnitt 6).

  • om huden är infekterad av virus (herpes eller vattenkoppor) eller vissa bakterier (tuberkulös hudsjukdom)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cortimyk.

  • Undvik kontakt med ögonen.

  • Om tecken på irritation och överkänslighet uppkommer bör behandlingen avbrytas.

  • Normal hygien bör iakttas för attförebygga infektion eller återfall av infektionen.

Barn och ungdomar

Använd inte Cortimyk till barn under 10 år utan läkares ordination.

Andra läkemedel och Cortimyk

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Behandling med warfarin (t.ex. Waran), som intas via munnen kan påverkas av Cortimyk. Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel kan din läkare därför vilja följa upp effekten av denna behandling.

Graviditet och amning

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Rådgör dock med din läkare eller apotekspersonalen innan du använder Cortimyk under graviditeten.

Hydrokortison passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med din läkare eller apoteksperonalen innan du använder Cortimyk under amning.

Cortimyk innehåller bensoesyra och butylhydroxianisol

Cortimyk innehåller bensoesyra som kan vara lätt irriterande för hud, ögon och slemhinnor.

Cortimyk innehåller butylhydrosianisol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

3. Hur du använder Cortimyk

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vid fotsvamp: Fötterna tvättas och torkas noggrant innan krämen appliceras. Behandla morgon och kväll. Stryk ut krämen tunt på det infekterade området och 1-2 cm utanför eller enligt läkares föreskrift. Gnugga in krämen i huden med fingret tills den har absorberats. När klådan, irritationen och rodnaden försvunnit bör behandlingen fortsätta minst 1 vecka för att förebygga återfall.

Behandla inte längre än 4 veckor utan läkares ordination. Om symtomen inte har förbättrats efter 1 vecka, kontakta läkare för rådgivning.

Cortimyk färgar inte kläder eller hud och kan lätt tvättas av med tvål och vatten.

Om du använt för stor mängd av Cortimyk

Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentral (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Överdosering förväntas inte då krämen endast ska användas på huden.

Om du har glömt att använda Cortimyk

Stryk på ett tunt lager nästa morgon eller kväll.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer): Hudirritation

Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1000 personer): Kontaktallergisk reaktion. Om du får en sådan allergisk reaktion bör du avbtyta behandlingen och kontakta läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Cortimyk ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn-och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tuben efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är mikonazolnitrat och hydrokortison. 1 gram kräm innehåller 20 mg mikonazolnitrat och 10 mg hydrokortison.

  • Övriga innehållsämnen är pegoxol-7-stearat, oleoylmakrogolglycerider, lättflytande paraffin, vattenfri dinatriumedetat, benosesyra, butylhydroxianisol, vatten, natriumhydroxid och saltsyra för justering av pH.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit kräm

Tub med 20 g

Innehavare av godkännande för försäljning:

Trimb Healthcare AB

Östermalmsgatan 19

114 26 Stockholm

Tel: 08-12 13 52 00

E-post: medical@trimb.se

Tillverkare:

Farmaclair

440 avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville St Clair

Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast

2018-12-10