Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel: Information till användaren ACO Alsolsprit

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

ACO Alsolsprit

10 mg/ml, kutan lösning
aluminiumacetotartrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad ACO Alsolsprit är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder ACO Alsolsprit
3. Hur du använder ACO Alsolsprit
4. Eventuella biverkningar
5. Hur ACO Alsolsprit ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad ACO Alsolsprit är och vad det används för

ACO Alsolsprit används för uttorkning av vätskande sår/eksem och för lindring av klåda vid t. ex. insektsbett.

2. Vad du behöver veta innan du använder ACO Alsolsprit

Använd inte ACO Alsolsprit

- om du är allergisk mot aluminiumacetotartrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögonen.

Andra läkemedel och ACO Alsolsprit

Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

ACO Alsolsprit kan användas under graviditet.

Kan användas vid amning med undantag för behandling av bröstvårtor.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

3. Hur du använder ACO Alsolsprit

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Bruksfärdig lösning för baddning av huden. Används vid behov en eller flera gånger dagligen.

Om du använt för stor mängd av ACO Alsolsprit

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Lösningen kan ge övergående sveda.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala.
www.lakemedelsverket.se

5. Hur ACO Alsolsprit ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C

Öppnad flaska är hållbar i 6 månader.

Används före utgångsdatum som anges på flaskans etikett efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är aluminiumacetotartrat.

1 ml kutan lösning innehåller 10 mg aluminiumacetotartrat.

- Övriga innehållsämnen etanol, ättiksyra och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar, färglös lösning, pH ca 4.

250 ml plastflaska med skruvlock.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ACO Hud Nordic AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby

Denna bipacksedel ändrades senast

2016-02-18