Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Ibumetin 5% gel ibuprofen

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Ibumetin

5% gel
ibuprofen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Ibumetin måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ibumetin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ibumetin
3. Hur du använder Ibumetin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ibumetin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ibumetin är och vad det används för

Ibuprofen, den verksamma substansen i Ibumetin gel, tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) och lindrar smärta samt dämpar inflammationer där skadan skett.

Du kan använda Ibumetin gel vid behandling av lätt till måttlig smärta i samband med muskel- och ledskador, t ex sportskador.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ibumetin

Använd inte Ibumetin

 • om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du fått överkänslighetsreaktioner (som t ex symtom på astma, hösnuva eller nässelutslag) av läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller av andra inflammationsdämpande läkemedel, ska du heller inte använda Ibumetin gel. Om du är tveksam, rådgör med din läkare.

 • på eksem, akne, infekterad hud eller öppna sår.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibumetin.

Var särskilt försiktig med Ibumetin

 • på eller i ögon, näsa eller mun.

 • till barn under 16 år, eftersom effekt och säkerhet vid behandling av barn inte har undersökts tillräckligt.

 • under tätt åtsittande förband.

 • om du har magsår eller nedsatt hjärt-, lever- eller njurfunktion bör du rådgöra med en läkare innan behandlingen med Ibumetin gel påbörjas.

 • undvik direkt solljus, även solarium, på behandlat område under behandlingen och minst två veckor efter avslutad behandling.

 • överskrid inte en veckas behandlingstid, eftersom risken för utveckling av hudirritationer ökar med tiden.

 • Ibumetin gel innehåller propylenglykol, vilket kan ge hudirritation.

Sluta att ta Ibumetin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter

Ibumetin gel, som alla läkemedel vilka hämmar cyklooxygenas/prostaglandinsyntes, kan försvåra möjligheten att bli gravid. Informera din doktor om du planerar graviditet eller om du har problem att bli gravid.

Andra läkemedel och Ibumetin

Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör alltid med en läkare före användning av Ibumetin gel under graviditet. Gelen ska inte användas under de 3 sista månaderna av graviditet.

Ibuprofen passerar över i modersmjölk, men det är osannolikt att barn påverkas under amning.

Rådgör dock alltid med en läkare före användning av Ibumetin gel under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter har observerats.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. Hur du använder Ibumetin

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ibumetin gel ska endast användas utvärtes.

Vuxna och barn från 16 år:

Stryk ut ett lager av gelen på det smärtande området upp till tre gånger per dygn. Massera sedan försiktigt tills gelen har gått in i huden. Tvätta händerna efter användandet om det inte är de som har behandlats. Normaldosering är nio till tio gram gel per dygn (10 g motsvarar en ca 17 cm lång gelsträng). Använd ej mer än 15 gram per dag. Behandlingstidens längd bör ej överstiga en vecka.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

Om du använt för stor mängd av Ibumetin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):Hudrodnad, klåda, eksem.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Blåsor, nässelutslag.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):Svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter (angioödem, se Var särskilt försiktig med Ibumetin gel), allergiliknande reaktioner med allvarliga symtom, njurpåverkan.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Ibumetin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. datum. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25ºC.

Tomma läkemedelsförpackningar källsorteras enligt lokala bestämmelser.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är ibuprofen 5%. 1 g gel innehåller 50 mg ibuprofen.

- Övriga innehållsämnen är denaturerad sprit, karbomerer, propylenglykol, dietylamin och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ibumetin är en klar till halvgenomskinlig gel.

Receptfria förpackningsstorlekar: Aluminiumtub 30 g, 50 g och 100 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Takeda Pharma AB

Box 3131

169 03 Solna

Tel: 08-731 28 00

E-post: infosweden@takeda.com

Tillverkare:

Fleet Laboratories Limited

94 Rickmansworth Road

Watford, Herts

WD18 7JJ, England

tel +44 19 23 22 92 51

fax +44 19 23 22 07 28

Denna bipacksedel ändrades senast

2015–04–28