Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Hydrokortison Trimb 1 % Kräm

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Hydrokortison Trimb

1 % Kräm
hydrokortison

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig..

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Hydrokortison Trimb är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrokortison Trimb
3. Hur du använder Hydrokortison Trimb
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Hydrokortison Trimb ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Hydrokortison Trimb är och vad det används för

Hydrokortison Trimb är en milt verkande hydrokortisonkräm som har inflammationshämmande och klådstillande effekt.

Hydrokortison Trimb används vid lindriga eksem orsakat av t.ex. tvål, rengöringsmedel, kosmetika, insektsbett samt vid solsveda.

2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrokortison Trimb

Använd inte Hydrokortison Trimb

  • om du är allergisk mot hydrokortison eller mot något av övriga innehållsämnen i Hydrokortison Trimb (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

  • Hydrokortison Trimb får inte användas i sår eller runt ögonen.

  • Utslag kring munnen (perioral dermatit), rosacea och akne ska inte behandlas med kortison. Om du har en hudinfektion ska du inte använda Hydrokortison Trimb om inte infektionen behandlas samtidigt. Rådgör med läkare i dessa fall.

Barn

Barn under 2 års ålder ska enbart behandlas efter läkares rekommendation.

Andra läkemedel och Hydrokortison Trimb

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Hydrokortison Trimb kan användas under graviditet och amning, men långvarig användning och användning av stora mängder kräm ska undvikas.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Hydrokortison Trimb kräm innehåller cetostearylalkohol och parahydroxibensoesyraestrar

Krämen innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex.

kontakteksem).

Krämen innehåller metylparahydroxibensoat (E218), etylparahydroxibensoat (E214), propylparahydroxibensoat (E216), butylparahydroxibensoat och isobutylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (även fördröjd).

3. Hur du använder Hydrokortison Trimb

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Stryk ut ett tunt lager morgon och kväll eller enligt läkares föreskrift. Efter 3-4 dagar kan antalet påstrykningar med Hydrokortison Trimb vanligen minskas och behandlingen alterneras med en mjukgörande kräm.

Om symptomen inte har förbättrats efter 1 vecka, kontakta läkare för rådgivning.

Om du använt för stor mängd av Hydrokortison Trimb

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdosering förväntas inte då krämen endast ska användas på huden.

Om du har glömt att använda Hydrokortison Trimb

Stryk på ett tunt lager nästa morgon eller kväll.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (färre än 1 av 100 men mer än 1 av 1000 användare): Hudirritation och kontaktallergi i form av ökad klåda, rodnad och irritation.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Hydrokortison Trimb ska förvaras

Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är hydrokortison 10 mg/g.

Övriga innehållsämnen är cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, lättflytande paraffin, vitt vaselin, citronsyra, natriumcitrat, metylparahydroxibensoat (E218), etylparahydroxibensoat (E214), propylparahydroxibensoat (E216), butylparahydroxibensoat, isobutylparahydroxibensoat, vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende: Vit till gulvit kräm

Förpackningsstorlekar: Tuber med 20 g och 50 g.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Trimb Healthcare AB

Östermalmsgatan 19

114 26 Stockholm

Tel: 08-12 13 52 00

E-post: medical@trimb.se

Tillverkare

Farmaclair

440 avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville St Clair

Frankrike

eller

CCS Healthcare AB

781 10 Borlänge

Denna bipacksedel ändrades senast

2018-08-20