Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Helaflex Extrakt av djävulsklo

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Helaflex

Filmdragerade tabletter
Extrakt av djävulsklo

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 4 veckor.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Helaflex är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Helaflex
3. Hur du använder Helaflex
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Helaflex ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Helaflex är och vad det används för

Helaflex är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av smärta vid lätt ledförslitning (artros).

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Helaflex

Använd inte Helaflex

  • om du är allergisk mot djävulsklo eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du tidigare har haft eller har magsår eller sår på tolvfingertarmen.

  • om du är gravid eller ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Helaflex, om du har gallstensproblem eller hjärt-kärlsjukdom.

Om dina ledsmärtor åtföljs av svullnad, svår rörelsesmärta, rodnad eller feber, bör en läkare utreda den bakomliggande orsaken till smärtorna.

Barn och ungdomar

Helaflex rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Helaflex

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data bör Helaflex inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Det är inte känt om extrakt från djävulsklo överförs till bröstmjölk. Säkerheten för foster eller spädbarn som ammas har inte bekräftats.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

I sällsynta fall kan denna produkt orsaka yrsel. Om detta händer dig, ska du undvika att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Helaflex innehåller laktos

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör därför inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos- galaktosmalabsorption.

3. Hur du använder Helaflex

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från sjukvårdspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är: 1 tablett morgon och kväll. Intas i samband med måltid och lämpligen med ½ glas vatten. Tabletterna bör sväljas hela.

Du bör tala med en läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 4 veckor.

Helaflex rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Om du har tagit för stor mängd av Helaflex

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Helaflex

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Diarré, illamående, kräkningar och magsmärtor har rapporterats liksom yrsel, huvudvärk och allergiska hudreaktioner.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Helaflex ska förvaras

Förvaras vid högst 25ºC.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är 480 mg extrakt (som torrt extrakt) från Harpagophytum procumbens D.C. (djävulsklo) radix, motsvarande 2,1 - 2,4 g rot av djävulsklo. Extraktionsmedel: etanol 60 % (v/v).

  • Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hypromellos, magnesiumstearat, talk, titandioxid (E171), makrogol 6000, gul järnoxid (E172) och brun järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Beige till ljusbrun, avlång filmdragerad tablett.

Storlek:

Längd: 19,1 – 19,3 mm

Bredd: 8,1 – 8,3 mm

Höjd: 6,0 – 6,2 mm

Förpackningsstorlekar: 50 och 100 tabletter i PVC/PVdC/Al-blister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare

Dr. Loges + Co. GmbH

21423 Winsen (Luhe)

Tyskland

Telefon + 49 4171 / 707-0

Fax: + 49 4171 / 707-100

E-post: info@loges.de

Kontakta ombudet för innehavaren av registrering för försäljning, om du vill veta mer om detta läkemedel:

Midsona Sverige AB

Box 505 77

202 15 Malmö

Sverige

E-post: lakemedel@midsona.se

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark: Helaflex

Finland: Flexiloges

Norge: Flexiloges

Sverige: Helaflex

Denna bipacksedel ändrades senast

2018-07-01.