Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Fludent sugtabletter, 0,25 mg

Källa: Fass.se

Fludent Lakrits

sugtabletter, 0,25 mg

Användarinformation

Observera att tandläkaren/läkaren eller tandhygienisten kan ha ordinerat sugtabletterna för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i patientinformationen. Följ alltid tandläkarens/läkarens eller tandhygienistens ordination eller anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller sugtabletterna?

Verksamt ämne: Natriumfluorid motsvarande 0,25 mg fluor.

Övriga innehållsämnen: Makrogol, magnesiumstearat, polyvidon, sorbitol (E 420), xylitol (E 967), talk, anis/mentolarom.

Utseende: Vit till benvit, rund tablett, märkt "NaF" på ena sidan och på andra sidan utan märkning.

Hur verkar sugtabletterna?

När man suger på Fludent Lakriats sugtabletter avges fluor till saliven. Därifrån tas fluor upp av tandemaljen och gör den mera motståndskraftig mot kariesangrepp (hål i tänderna).

Innehavare av försäljningstillstånd

Actavis Group hf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island

Information lämnas av

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

Vad används sugtabletterna för?

Fludent Lakrits sugtabletter används förebyggande mot karies (hål i tänderna) hos personer med ökad risk för karies, bl a vid muntorrhet (t ex vid behandling med vissa läkemedel), delprotes eller fastsittande tandställning eller efter rekommendation av tandläkare/läkare eller tandhygienist.

Att tänka på innan och när sugtabletterna används

Barn under 12 år bör endast använda fluor sugtabletter på tandläkares/läkares eller tandhygienists ordination.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Inga kända risker vid användning vid amning.

Trafikvarning

Inga kända risker.

Doseringsanvisning

Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år:

Sugtabletter 0,25 mg: 1 sugtablett 6 gånger dagligen.

Vid samtidig användning av fluortandkräm, fluortuggummi eller vid fluorsköljning ska dosen minskas.

Dosering till barn under 12 år:

Endast enligt tandläkares/läkares eller tandhygienists rekommendation.

Fördela dosen över dagen. Ta gärna sugtabletten efter att du ätit.

Bruksanvisning

Sug på tabletten, så att den får verka så länge som möjligt i munnen. Om det är svårt för de minsta barnen att suga på tabletten kan den krossas före intag. Eventuellt kan barnet tugga sugtabletten.

Vad händer om du tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Vilka biverkningar kan sugtabletterna ge?

Hos barn under 12 år kan för höga fluordoser - samtidig användning av flera fluorpreparat som tandkräm, tabletter och/eller tuggummi - ge upphov till lätt emaljförändring (emaljfluoros) med obetydliga, vita fläckar på kindtänderna som resultat.

I mycket sällsynta fall har svullnad i munhåla/svalg rapporterats efter användning av natriumfluorid i kariesförebyggande syfte.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

Förvaring och hållbarhet

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Senaste revision.

2017-12-01