Snabbt Tryggt Säkert

BIPACKSEDEL Eezeneo 25 mg

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Eezeneo

25 mg filmdragerad tablett
diklofenakkalium

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Eezeneo måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotek om du behöver mera information eller råd.

 • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid migrän eller 5 dagar vid smärta.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD EEZENEO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?
2. INNAN DU TAR EEZENEO
3. HUR DU TAR EEZENEO
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR EEZENEO SKALL FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD EEZENEO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

Eezeneo lindrar smärta och dämpar inflammation. Eezeneo tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

Eezeneo används för att behandla tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk inklusive migrän, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär och menstruationssmärtor.

Diklofenakkalium som finns i Eezeneo kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. INNAN DU TAR EEZENEO

Använd inte Eezeneo

 • om du är allergisk (överkänslig) mot diklofenak eller mot något av övriga innehållsämnen i Eezeneo

 • om du har eller tidigare har haft återkommande sår, blödningar eller brustet sår i magen eller tolvfingertarmen

 • om du har ökad blödningsbenägenhet

 • om du tidigare har drabbats av blödning eller brustet sår i mag-/tarmkanalen i samband med användning av smärtstillande läkemedel (NSAID)

 • om du har porfyri (en ämnesomsättningssjukdom)

 • om du har allvarligt nedsatt lever- eller njurfunktion

 • om du har en känd hjärtsjukdom och/eller sjukdom i hjärnans blodkärl, t.ex. hjärtattack, stroke, ”mini-stroke” (transitorisk ichemisk attack, TIA).
  Du kan även ha haft förträngningar i blodkärlen till hjärtat eller hjärnan, eller har opererats för sådana förträngningar genom rensning av kärlen eller via en bypass-operation.

 • om du har eller har haft problem med blodcirkulation (perifer kärlsjukdom)

 • om du tidigare har drabbats av en allergisk reaktion som astma, snuva eller hudutslag när du tagit smärtstillade läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot smärta/inflammation inom gruppen NSAID

 • under graviditetens tre sista månader

Varningar och försiktighet

Biverkningar kan minimeras genom att man behandlar med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid. Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID vid samma dostillfälle skall undvikas.

Rådgör med din läkare innan behandling, om du har eller har haft någon av följande sjukdomar:

 • mag-/tarmbesvär, halsbränna/obehagskänsla i magen eller tidigare har haft sår, blödning eller brustet sår i magen eller tarmen

 • hjärtsjukdom, leversjukdom eller njursjukdom

 • astma, inflammation eller svullnad i nässlemhinnan, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller kroniska luftvägsinfektioner

 • SLE (en bindvävssjukdom)

 • sjukdomar med ökad blödningsbenägenhet

 • högt blodtryck eller hjärtsjukdom (lindrig till måttlig hjärtsvikt)

 • kärlkramp, blodproppar

 • ulcerös kolit eller Crohns sjukdom

 • diabetes

Innan du får Eezeneo, tala om för din läkare

 • om du röker

 • om du har höga kolesterol eller triglyceridvärden (blodfetter)

Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.

Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.

NSAID-läkemedel inklusive Eezeneo kan i sällsynta fall ge magsår vilket kan uppträda när som helst under behandlingen med eller utan varningssymtom. Får du besvär från magtarmkanalen, i synnerhet om du är äldre, kontakta läkare.

Liksom andra NSAID kan Eezeneo dölja tecken eller symtom på infektion.

Eezeneo kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

Liksom andra NSAID kan diklofenak i sällsynta fall orsaka allergiska reaktioner, inklusive allergisk chockreaktion. Sluta ta Eezeneo och kontakta läkare omedelbart om svullnad av bl. a. ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag, som uppträder tillsammans med andningssvårigheter, inträffar (angioödem).

Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Eezeneo och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.

Långvarig användning av smärtstillande läkemedel mot huvudvärk kan försämra huvudvärken. Om du upplever detta eller misstänker det, bör du avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Användning av Eezeneo kan försvåra möjligheten att bli gravid. Mer information om detta finner du i avsnittet ”Graviditet och amning”.

Läkemedel som Eezeneo kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid inte rekommenderad dos eller behandlingstiden 3 dagar vid migrän eller 5 dagar vid smärta.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotek om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Eezeneo kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

 • läkemedel mot blodpropp (t ex warfarin, tiklopidin, acetylsalicylsyra, heparin).

 • läkemedel för behandling av diabetes, med undantag för insulin,

 • litium eller selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) (används vid vissa typer av depression),

 • digoxin (används vid hjärtbesvär),

 • takrolimus (används vid transplantationer och eksem),

 • ciklosporin (används vid transplantationer, vid svår psoriasis och reumatism),

 • vissa läkemedel mot högt blodtryck (s.k. betareceptorblockerande läkemedel, angiotensin II-antagonister och ACE-hämmare),

 • diuretika (vätskedrivande medel som också används mot högt blodtryck),

 • kinolonantibiotika (används vid urinvägsinfektion),

 • kortikosteroider (används för att behandla inflammatoriska sjukdomar),

 • kolestipol eller kolestyramin (används vid höga blodfetter),

 • flukonazol eller vorikonazol (används vid svampinfektioner),

 • rifampicin (antibiotika vid tuberkulos),

 • karbamazepin (används vid epilepsi),

 • barbiturater (sömnmedel),

 • diazepam (lugnande läkemedel),

 • Johannesört (vid nedstämdhet),

 • fenytoin (används vid epilepsi)

 • metotrexat (används vid psoriasis, reumatism och vissa former av cancer)

 • sulfinpyrazon (används vid behandling av gikt)

 • tenofovir (virushämmande vid HIV-infektion)

Använd aldrig flera olika smärtstillande läkemedel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Eezeneo med mat och dryck

Tabletterna sväljs hela tillsammans med vätska. För bästa effekt bör tabletterna inte tas i samband med eller direkt efter måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Gravida kvinnor ska inte använda Eezeneo under de tre sista tre månaderna av graviditeten. Intag av Eezeneo ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

Små mängder diklofenak passerar över i modersmjölken. Eezeneo bör därför inte användas under amning.

Användning av Eezeneo kan försvåra möjligheterna att bli gravid. Rådgör med läkare om du planerar att bli gravid eller om du har svårt att bli gravid. Effekten är övergående och upphör när du slutar ta den här typen av läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du drabbas av biverkningar som synstörningar, yrsel eller sömnsvårigheter under behandlingen med Eezeneo bör du avstå från att köra eller använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. HUR DU TAR EEZENEO

Migränanfall
Vanlig dos för vuxna (över 18 år): 2 tabletter tas vid första tecknet på ett migränanfall. Om lindring inte uppnås inom 2 timmar, tas ytterligare 2 tabletter. Detta kan upprepas ytterligare en gång efter 4-6 timmar, dock högst 6 tabletter (150 mg) per dygn. Överskrid inte den angivna dosen.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid migrän.

Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär och menstruationssmärtor

Vanlig dos för vuxna (över 18 år): 1 tablett var 4:e till var 6:e timme vid behov. Ta inte mer än 3 tabletter (75 mg) per dygn. Överskrid inte den angivna dosen.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 5 dagar vid smärta.

Tabletterna sväljs hela tillsammans med vätska. För bästa effekt bör tabletterna inte tas i samband med måltid.

Eezeneo skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år utan läkare ordination.

Rådfråga din läkare eller apoteket om du är osäker. Om du upplever att effekten av Eezeneo är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotek.

Om du har tagit för stor mängd av Eezeneo:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Eezeneo orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vissa biverkningar kan vara allvarliga.

I början av behandlingen kan mag-/tarmbesvär förekomma. Dessa biverkningar försvinner vanligen inom några dagar.

I sällsynta fall förkommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor.

Läkemedel som diklofenak kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

Eezeneo kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar om din medicinering.

Magblödningar kan uppträda när som helst under behandlingen med eller utan varningssymtom. Detta ger i allmänhet mer allvarliga konsekvenser hos äldre. Om detta eller andra oväntade symtom uppträder ska läkare kontaktas.

Sluta använda Eezeneo och tala genast om för en läkare om du märker av följande:

 • Symtom på angioödem, till exempel: svullnad i ansikte, tunga eller svalg, sväljsvårigheter, nässelutslag och andningssvårigheter.

 • Lätt kramp och ömhet i magen, som börjar kort efter behandlingsstarten med Eezeneo och följs av ändtarmsblödning eller blodig diarré, vanligtvis inom 24 timmar efter att magsmärtor uppstår (har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare).

Andra biverkningar

Vanliga (fler än 1 av 100 patienter): Magsmärta, illamående, kräkningar, diarré, matsmältningsrubbningar, minskad aptit, ökad gasbildning, huvudvärk, yrsel, svindel, hudutslag, förhöjda levervärden.

Mindre vanliga (färre än en av 100 patienter): Kramp i luftrören, leverfunktionsstörningar (leverinflammation, gulsot).

Sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter): Trötthet, svullnad i kroppen på grund av vätskeansamling, överkänslighetsreaktioner (nässelutslag, allergisk chockreaktion med blodtrycksfall), magsår, magblödningar (blodblandad kräkning, blod i avföringen, blodiga diarréer), inflammation i magsäcken, impotens (samband osäkert), astma (inklusive andnöd), allvarlig leverpåverkan.

Mycket sällsynta (färre än 1 av 10000 patienter inklusive enstaka rapporter): Påverkan på synen (dimsyn, dubbelseende) och hörseln (nedsatt hörsel, öronsusningar), tarmbesvär (t.ex. förstoppning, inflammation i tarmen), försämring av Crohns sjukdom och ulcerös kolit, inflammation i tungan, munnen eller matstrupen, bukspottskörtelsinflammation, insomningssvårigheter, mardrömmar, irritabilitet, ängslan, depression, minnesstörningar, förvirring, störd verklighetsuppfattning, myrkrypningar, darrningar, kramper, känselbortfall, smakförändringar, påverkan på hjärta och kärl (t ex bröstsmärta, hjärtklappning, högt blodtryck, hjärtsvikt, hjärtinfarkt, kärlinflammation), blodbildspåverkan (minskat antal blodplättar som kan ge små blödningar i hud och slemhinnor, minskat antal vita blodkroppar som kan försämra immunförsvaret (agranulocytos), sönderfall av röda blodkroppar, blodbrist), eksem, klåda, hudrodnad, allvarliga hudbiverkningar såsom Steven Johnsons syndrom (slemhinne- och hudinflammation med blåsor och hög feber) och Lyells syndrom (som Steven-Johnsons syndrom men även med plötslig hudavlossning), håravfall, ljusöverkänslighetsreaktioner, allvarlig påverkan på njurarna (t ex minskad eller upphörd urinproduktion och blod i urinen), hjärnhinneinflammation eller lunginflammation utan bakteriell orsak, stroke, angioödem (t.ex. svullnad av ansikte, utslag, andningssvårigheter).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR EEZENEO SKALL FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är diklofenakkalium. En tablett innehåller 25 mg diklofenakkalium.

 • Övriga innehållsämnen är kaliumvätekarbonat, mannitol, natriumlaurilsulfat, makrogol, krospovidon, magnesiumstearat, hypromellos.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är vita, runda och bikonvexa.

Blisterförpackningar innehållande 10, 12, 18 och 20 tabletter (recpetfria) samt 30, 40, 80, 100 och 120 tabletter (receptbelagda).

Eventuellt kommer inte alla förpackningstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda OTC AB, Box 906, 170 09 Solna.

Tillverkare

Laboratorio Farmacologico Milanese S.R.L.

Via Monterosso, 273

21042 Caronno Pertusella (VA)

Italien.

Denna bipacksedel godkändes senast den

2016-10-21