Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Echinacea Friggs

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Echinacea Friggs

Brustabletter
Torkad pressaft från röd solhatt
natrium och sackaros

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Echinacea Friggs är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Echinacea Friggs
3. Hur du använder Echinacea Friggs
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Echinacea Friggs ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Echinacea Friggs är och vad det används för

Echinacea Friggs är ett växtbaserat läkemedel använt för att förebygga och lindra förkylning.

Endast för korttidsbehandling. Används högst 10 dagar per behandlingstillfälle.

2. Vad du behöver veta innan du använder Echinacea Friggs

Använd inte Echinacea Friggs

-    om du är allergisk (överkänslig) mot Echinacea purpurea (röd solhatt) eller något annat innehållsämne i Echinacea Friggs (anges i avsnitt 6).

-    om du är allergisk mot andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört eller maskros).

-    om du har någon pågående systemisk sjukdom (t ex tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, multipel skleros, AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar) eller nedsatt immunförsvar.

-    för behandling av barn under 1 år.

Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Echinacea Friggs

-    om symtomen blir värre eller om du får hög feber. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal.

-    om du är atopiker. Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta att ta Echinacea Friggs och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag.

Barn och ungdomar

Echinacea Friggs rekommenderas inte till barn under 12 år då erfarenheten är begränsad.

Andra läkemedel och Echinacea Friggs

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Echinacea Friggs.

Echinacea Friggs med mat

Effekten av samtidigt intag av mat är inte studerad.

Graviditet, amning och fertilitet

Då erfarenheten är begränsad kan användning av Echinacea Friggs inte rekommenderas under graviditet och amning.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Echinacea Friggs har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

Echinacea Friggs innehåller natrium och sackaros

Detta läkemedel innehåller ungefär 17 mmol (eller 392 mg) natrium per dos. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

Echinacea Friggs innehåller sackaros. Om du inte tål denna sockerart bör du rådgöra med läkare innan du använder Echinacea Friggs.

3. Hur du använder Echinacea Friggs

Använd alltid Echinacea Friggs exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

Första dagen: 1 brustablett varannan timme (maximalt 5 brustabletter under dagen)

Därefter: 1 tablett 2-3 gånger dagligen under förkylningsperioden.

1 brustablett löses i ett glas vatten. Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snabbt som möjligt.

Echinacea Friggs ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagar.

Användning för barn och ungdomar

Rekommenderas inte till barn under 12 år och ska inte ges till barn under 1 år.

Om du använt för stor mängd av Echinacea Friggs

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller sjukvårdspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Echinacea Friggs orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

För produkter som innehåller Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag med nässelfeber och klåda förekomma. I enstaka fall kan svåra överkänslighetsreaktioner med ansiktssvullnad, andnöd/ andningsbesvär och blodtrycksfall uppstå. Risken för allergiska reaktioner är högre hos atopiker. Det är oklart hur vanliga de ovan nämnda biverkningarna är.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Echinacea Friggs ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Tillslut röret väl.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och röret efter ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är torkad pressaft från färsk ört av röd solhatt (Echinacea purpurea (L.) Moench). 1 brustablett innehåller 176 mg torkad pressaft från färsk ört av röd solhatt (Echinacea purpurea (L.) Moench), motsvarande ca 4,3 g färsk ört av röd solhatt.

- Övriga innehållsämnen är vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat, maltodextrin, sackarinnatrium och natriumcyklamat (sötningsmedel), askorbinsyra (vitamin C), citronarom (askorbinsyra, citral, citronolja, maltodextrin, sackaros, modifierad stärkelse), kolloidal hydratiserad kiseldioxid, citronsyramonohydrat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Brustabletten är rund, plan, elfenbensvit med bruna fläckar, 25 mm i diameter.

Polypropenrör innehållande 20 st brustabletter. Garantiförslutning av polyeten. Förslutningen innehåller torkmedel av kiselgel.

Innehavare av godkännande för försäljning

Midsona Sverige AB

Box 505 77

202 15 Malmö

Tel: 040- 660 20 40

Tillverkare

SWISS CAPS GmbH

Grassingerstrasse 9

D-83043 Bad Aibling

Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast

2014-09-19