Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Diclofenac T ratiopharm

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Diclofenac T ratiopharm

25 mg filmdragerade tabletter
diklofenakkalium
laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar vid migrän eller 5 dagar vid smärta.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Diclofenac T ratiopharm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Diclofenac T ratiopharm
3. Hur du tar Diclofenac T ratiopharm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Diclofenac T ratiopharm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Diclofenac T ratiopharm är och vad det används för

Diclofenac T ratiopharm används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t ex huvudvärk, inklusive migränhuvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär och menstruationssmärtor.

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisning på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Diklofenak som finns i Diclofenac T ratiopharm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Diclofenac T ratiopharm

Ta inte Diclofenac T ratiopharm

 • om du är allergisk mot diklofenak eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har blödningar eller brustet sår i magen eller tolvfingertarmen om du har haft blödning eller brustet sår i mage eller tarm i samband med tidigare användning av smärtstillande läkemedel (NSAID-preparat)

 • om du vid två eller flera tillfällen har haft sår eller blödningar i magsäcken

 • under de sista tre månaderna av graviditeten

 • om du har svårt nedsatt lever- eller njurfunktion

 • om du har en känd hjärtsjukdom och/eller sjukdom i hjärnans blodkärl t.ex. hjärtinfarkt, stroke, ”mini-stroke” (transitorisk ischemisk attack, TIA). Du kan även ha haft förträngningar i blodkärlen till hjärtat eller hjärnan eller har opererats för sådana förträngningar genom rensning av kärlen eller via en bypass-operation

 • om du har eller har haft problem med blodcirkulationen (perifer kärlsjukdom)

 • om du har hepatisk porfyri (en särskild hemoglobinbildningssjukdom)

 • om du har störningar i blodbildning och ökad blödningsbenägenhet

 • om du tidigare har fått en allergisk reaktion, som t.ex. astmaattacker, nysningar eller hudutslag, vid användning av acetylsalicylsyra (ASA) eller andra läkemedel mot smärta/inflammation inom gruppen NSAID.

Barn och ungdomar under 18 år ska ej använda Diclofenac T ratiopharm utan läkares inrådan.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Diclofenac T ratiopharm:

 • om du lider av astma (luftvägssjukdom med andnöd), säsongsbunden allergisk snuva (hösnuva), svullnad av slemhinnorna i näsan, kronisk lungsjukdom eller luftvägsinfektion

 • om du har en blodkoagulationssjukdom

 • om du har nedsatt njurfunktion

 • om du har förlorat mycket vätska (t.ex. före eller efter en större operation)

 • om du har en leversjukdom

 • om du har ulcerös kolit eller Crohns sjukdom (en viss tarmsjukdom)

 • om du löper risk för infektion

 • om du röker

 • om du har diabetes

 • om du har kärlkramp, blodproppar, högt blodtryck, höga kolesterol- eller triglycerid-värden (blodfetter).

Biverkningar kan minimeras genom att man behandlar med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid som behövs för att hålla symtomen under kontroll.

Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

Långvarig användning av alla typer av smärtstillande läkemedel mot huvudvärk kan förvärra huvudvärken. Om du har eller tror att du har sådan huvudvärk bör du söka medicinsk rådgivning och avsluta behandlingen.

Blödning i mag-tarmkanalen, sår och perforation

Behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) kan orsaka blödningar i mag-tarmkanalen, sår och perforation, eventuellt med dödlig utgång. Risken att bli sjuk är högre:

 • vid högre doser av NSAID-preparat

 • hos patienter som redan har haft magsår, särskilt om de har involverat blödning eller perforation

 • hos äldre patienter.

Om du har en av dessa riskfaktorer och/eller om du dessutom behandlas med

 • låg dos acetylsalicylsyra (ASA) som blodförtunnande medel

 • andra läkemedel som ökar risken för sjukdom i mag-tarmkanalen

kan din läkare eventuellt ordinera tillägg av ett läkemedel som skyddar magen.

Om du tidigare har haft biverkningar från mag-tarmkanalen bör du rapportera alla ovanliga buksymtom till din läkare. Detta gäller särskilt blödning från mage eller tarm. En sådan blödning känns igen på svartfärgad kräkning eller avföring. Äldre löper en större risk.

Om du har blödning eller sår i mag- och tarmkanalen när du tar Diclofenac T ratiopharm måste behandlingen avbrytas.

Effekter på blodkärlen i hjärtat och hjärnan

Läkemedel som Diclofenac T ratiopharm är eventuellt relaterade till en något förhöjd risk för hjärtattack (hjärtinfarkt) eller stroke. Risken är större med höga doser och längre behandlingsperioder. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller längden av behandlingen.

Hudreaktioner

Det har förekommit mycket sällsynta rapporter om allvarliga hudreaktioner, vid behandling med NSAID-preparat, med hudrodnad och blåsbildning, ibland med dödlig utgång. Vid första symtom som påverkar huden eller slemhinnorna ska du sluta använda Diclofenac T ratiopharm och informera din läkare omedelbart. Detta gäller även andra tecken på en känslighetsreaktion (se även avsnitt 4).

Äldre patienter

Biverkningar förekommer mer frekvent hos äldre eller fysiskt svaga äldre patienter som tar NSAID-preparat. Blödning och perforation av mag- och tarmkanalen är särskilt oroande tillstånd, vilka i vissa fall kan vara livshotande.

Andra läkemedel och Diclofenac T ratiopharm 25 mg

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Du bör undvika att ta Diclofenac T ratiopharm samtidigt som:

 • andra anti-inflammatoriska och smärtstillande läkemedel från den icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedelsgruppen (NSAID)

 • COX-2 hämmare (som också är anti-inflammatoriska ämnen)

 • glukokortikosteroider (anti-inflammatoriska läkemedel/kortison).

Din läkare avgör detta från fall till fall.

Särskild försiktighet krävs när Diclofenac T ratiopharm tas med:

 • digoxin (ett läkemedel för att öka styrka och kraft i hjärtat)

 • litium (ett läkemedel för behandling av mentala/emotionella störningar)

 • läkemedel som verkar mot vätskeansamling (diuretika)

 • läkemedel som ökar kaliumnivåerna i blodet

 • läkemedel för att sänka blodtrycket inklusive betablockerare, ACE-hämmare och angiotensin-II receptor antagonister (även de är läkemedel för behandling av hjärtsvikt och blodtryckssänkning)

 • vissa läkemedel mot depression (selektiva serotoninåterupptagshämmare/SSRI)

 • metotrexat (ett annat läkemedel mot reumatism)

 • blodförtunnande läkemedel såsom warfarin (för att förhindra blodproppar)

 • ciklosporin (hämmar kroppens immunförsvar)

 • läkemedel som sänker blodsockernivån (antidiabetika)

 • kinolonantibiotika (ett läkemedel mot bakteriella infektioner)

 • kolestipol/kolestyramin (lipidsänkande läkemedel)

 • fenytoin (läkemedel för behandling av epilepsi)

 • vorikonazol (läkemedel mot svampinfektioner)

 • sulfinpyrazon (läkemedel mot gikt).

Graviditet

Du får inte ta Diclofenac T ratiopharm under de sista tre månaderna av en graviditet. Det utgör en fara för hälsan hos modern och barnet. Under de första 6 månaderna av graviditeten ska du bara ta Diclofenac T ratiopharm efter samråd med din läkare.

Amning

Den aktiva substansen diklofenak passerar i små mängder över i modersmjölk. Diclofenac T ratiopharm bör därför inte användas under amning.

Kvinnlig fertilitet

Liksom övriga läkemedel som hämmar prostaglandinsyntesen (bildning av vissa vävnadshormoner) kan Diclofenac T ratiopharm göra det svårare att bli gravid. Du bör informera din läkare om du planerar att bli gravid eller har haft problem att bli gravid.

Körförmåga och användning av maskiner

Diclofenac T ratiopharm kan orsaka biverkningar såsom synförändringar, svindel, yrsel, och dåsighet. Som ett resultat kan din reaktionsförmåga förändras och din förmåga att köra bil och använda maskiner kan försämras.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Diclofenac T ratiopharm innehåller laktos

Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3. Hur du tar Diclofenac T ratiopharm

Administreringssätt

Ta Diclofenac T ratiopharm utan att tugga tabletten och med en liten mängd vätska, helst före måltid.

Rekommenderad dos är

Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd

Vuxna (över 18 år): 25 mg (1 tablett) var 4:e till var 6:e timme vid behov. Ta inte mer än 75 mg (3 tabletter) per dygn. Överskrid inte den angivna dosen.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 5 dagar vid smärta.

Migränhuvudvärk

Vuxna (över 18 år): 50 mg (2 tabletter) tas vid första tecknet på ett migränanfall. Om lindring inte uppnås inom 2 timmar, tas ytterligare 50 mg (två tabletter). Detta kan upprepas ytterligare en gång efter 4-6 timmar. Ta inte mer än 150 mg (6 tabletter) per dygn. Överskrid inte den angivna dosen.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid migränhuvudvärk.

Rådfråga din läkare eller apoteket om du är osäker. Om du upplever att effekten av Diclofenac T ratiopharm är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotek.

Användning för barn och ungdomar

Barn och unga vuxna under 18 år ska ej använda Diclofenac T ratiopharm utan läkares inrådan.

Om du har tagit för stor mängd av Diclofenac T ratiopharm:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Diclofenac T ratiopharm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos utan fortsätt behandlingen med nästa dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar av läkemedel är i regel dosberoende och varierar från patient till patient. Risken, särskilt för blödning i mag-tarmkanalen (sår, skador på slemhinnor, inflammation i magsäckens slemhinna), beror på dosintervallet och behandlingstiden.

Allvarliga biverkningar och motåtgärder

Sluta ta Diclofenac T ratiopharm och tala genast om för din läkare om du märker följande:

 • Ökad hjärtfrekvens, ett blodtrycksfall med chock (tecken på allvarliga överkänslighetsreaktioner). Detta kan inträffa när man tar Diclofenac T ratiopharm för första gången, men det är sällsynt.

 • Svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg vilket kan orsaka svårigheter att svälja eller andas (angioödem), men det är mycket sällsynt.

 • Allvarliga hudreaktioner med blåsor, röda eller lila märken eller flagning av huden. Det kan också påverka mun, ögon och andra slemhinnor. (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys eller Erythema multiforme). Detta är mycket sällsynt.

 • Svår smärta i övre delen av buken, kräkning, blodblandad kräkning, blodblandad diarré och svartfärgad avföring (tecken på mag/tarm blödning eller magsår). Detta är sällsynt. 

 • Lätt kramp och ömhet i magen, som börjar kort efter behandlingsstarten med Diclofenac T ratiopharm  och följs av ändtarmsblödning eller blodig diarré, vanligtvis inom 24 timmar efter att magsmärtor uppstår (har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare).

 • Ytliga skador i munnen, feber, halsont, näsblödning och blåmärken, influensaliknande symtom, svår utmattning (tecken på störning i blodbildningen, minskat antal av olika typer av blodceller). Detta är mycket sällsynt. Ta inga smärtstillande medel eller läkemedel för att sänka febern.

 • Svår huvudvärk, illamående, kräkningar, feber, stelhet i nacken eller medvetandesänkning (tecken på meningit). Detta är mycket sällsynt.

 • Minskad urinutsöndring, kvarhållande av vatten i kroppen och allmän sjukdomskänsla (tecken på njursjukdom eller njursvikt). Detta är mycket sällsynt.

Om följande biverkningar visas måste du informera en läkare så snart som möjligt:

 • Urtikaria

Andra biverkningar

Följande biverkningar kan förekomma under behandling med Diclofenac T ratiopharm:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk, yrsel

 • Förnimmelse av att det snurrar eller svajar (svindel)

 • Smärta i övre delen av buken, illamående, kräkningar, diarré, matsmältningsbesvär, gasbildning, aptitlöshet

 • Förhöjda leverenzymvärden i blodet

 • Hudutslag och irritation

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Dåsighet

 • Väsande andning och andnöd (astma)

 • Leversjukdom inklusive inflammation i levern med eller utan gulsot

 • Inflammation i magsäckens slemhinna, ventrikelsår och duodenalsår (eventuellt med blödning och perforation)

 • Vätskeansamling i kroppen, symtomen inkluderar svullna vrister (ödem)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Mentala/emotionella störningar, depression, ångest, mardrömmar

 • Psykiska och emotionella sjukdomar, störningar av normal uppfattning av tid och rum, sömnlöshet, irritabilitet, kramper, darrningar

 • Störningar i smaksinnet

 • Stickningar och domningar i fingrar

 • Synstörningar, (dimsyn eller dubbelseende)

 • Öronsusningar och nedsatt hörsel

 • Hjärtklappning eller oregelbundna hjärtslag, smärta i bröstet, hjärtsvikt, hjärtinfarkt, högt blodtryck

 • Inflammation i blodkärl (vaskulit)

 • Lunginflammation (pneumonit)

 • Symtom i nedre delen av buken såsom blödning i mage-tarmkanalen och inflammation, försämring av Crohns sjukdom/ulcerös kolit

 • Inflammation i mun eller tunga, skada på matstrupen, förstoppning.

 • Inflammation i bukspottkörteln

 • Mycket allvarlig fortskridande hepatit B (inflammation i levern) och allvarliga leversjukdomar

 • Små fläckvisa blödningar under huden (purpura, orsakas också av allergier), hudutslag, eksem, ljuskänslighet, hudrodnad, klåda

 • Håravfall

 • Akuta njurfunktionsstörningar, protein i urinen, blod i urinen, nefrotiskt syndrom (retention av vatten i kroppen och större utsöndring av protein), skador på njurvävnad

 • Svårighet att få erektion (impotens)

Läkemedel som Diclofenac T ratiopharm är eventuellt relaterade till en något ökad risk för hjärtattack (hjärtinfarkt) eller stroke.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Diclofenac T ratiopharm ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blister efter Utg.dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25ºC.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Det aktiva innehållsämnet är 25 mg diklofenakkalium.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, majsstärkelse, karmellosnatrium, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hypromellos, glycerol 85 %, titandioxid (E171), röd och gul järndioxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Diclofenac T ratiopharm 25 mg tabletter är rödbruna, runda, filmdragerade tabletter, med en diameter på 9,1 mm.

Diclofenac T ratiopharm 25 mg finns receptfritt i förpackningar med 10 eller 20 filmdragerade tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland

Information lämnas av

Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg

Denna bipacksedel ändrades senast

2016-10-18