Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Desivon 0,5 mg/ml kutan lösning klorhexidindiglukonat

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Desivon

0,5 mg/ml kutan lösning
klorhexidindiglukonat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du använder Desivon. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid Desivon enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du får en infektion i såret eller om en infektion inte blir bättre av sårtvätten.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Desivon är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Desivon
3. Hur du använder Desivon
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Desivon ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Desivon är och vad det används för

Desivon är en antiseptisk produkt som används för desinfektion av små sår.

2. Vad du behöver veta innan du använder Desivon

Använd inte Desivon

  • om du är allergisk mot klorhexidin.

  • i öronen.

  • på nyfödda barn.

Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögonen.

Effekten försämras vid samtidig användning av tvål.

Andra läkemedel och Desivon

Effekten av samtidig användning av andra utvärtes läkemedel är inte studerad.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Desivon kan användas om du är gravid eller ammar.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Desivon har ingen effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder Desivon

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel.

Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Endast för utvärtes bruk.

Sårrengöring:

Tvätta först området kring sårytan med en bomullstuss indränkt med Desivon. Byt därefter till en ny bomullstuss indränkt med Desivon och rengör själva sårytan. Skölj sedan såret med några droppar Desivon.

Användning för barn

Ska inte användas på nyfödda barn.

Om du har använt Desivon fel

Om du eller ett barn fått i sig Desivon av misstag eller om lösningen använts i öron eller kommit i kontakt med ögon kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), sveda, eksem och nässelutslag.

Kemiska brännskador på nyfödda barn har förekommit vid användning av klorhexidin i samband med kirurgiska ingrepp.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Desivon ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet för öppnad förpackning är 18 månader.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • 1 ml lösning innehåller 0,5 mg av den aktiva substansen klorhexidindiglukonat (motsvarande 0,28 mg klorhexidin).

  • Övrigt innehållsämne är renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar lösning i 125 ml plastflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orkla Care AB

Box 1336

171 26 Solna

Tel: 010-142 64 00

E-mail: medinfo@orkla.com

Tillverkare

Orkla Care A/S

Vassingerödvej 3-7

DK-3540 Lynge

Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast

2016-05-24

Övriga informationskällor

Ytterligare information om Desivon finns på Läkemedelsverkets webbplats.