Snabbt Tryggt Säkert

BIPACKSEDEL Cynaramin

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Cynaramin

Orala droppar, lösning
Extrakt av maskros och extrakt av boldo

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 4 veckor.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD CYNARAMIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER CYNARAMIN
3. HUR DU ANVÄNDER CYNARAMIN
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR CYNARAMIN SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD CYNARAMIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Cynaramin är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid tillfälliga matsmältningsbesvär såsom nedsatt aptit, uppkördhet och väderspänning.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2. INNAN DU ANVÄNDER CYNARAMIN

Använd inte Cynaramin

– om du är allergisk (överkänslig ) mot boldo eller maskros, eller andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, röd solhatt, malört) eller mot något hjälpämne i produkten.

– för behandling av barn under 2 år på grund av produktens innehåll av alkohol.

Barn och ungdomar

Cynaramin rekommenderas inte till barn under 12 år, eftersom erfarenheten är begränsad. Cynaramin ska inte ges till barn 2 år på grund av produktens alkoholinnehåll.

Var särskilt försiktig med Cynaramin

– försiktighet bör iakttas vid obstruktion av gallvägarna, gallgångsinflammation, leversjukdom, gallsten och andra gallvägssjukdomar.

Användning av andra läkemedel

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Användning av Cynaramin med mat och dryck

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

Graviditet och amning

I brist på tillräckliga data kan användning av Cynaramin inte rekommenderas under graviditet och amning. Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Cynaramin kan försämra förmågan att köra bil och att använda maskiner. Om du känner dig påverkad av Cynaramin, ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med läkare om du är osäker. 

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Cynaramin

Innehåller 60 % (v/v) etanol (alkohol) motsvarande 0,45 g per dos motsvarande 1,1 cl starköl, eller 0,5 cl vin per ml Cynaramin. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom personer med leversjukdomar eller epilepsi.

3. HUR DU ANVÄNDER CYNARAMIN

Använd alltid Cynaramin enligt anvisningarna i bipacksedeln. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

Doseringsanvisning

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 1 ml (ca 38 droppar) i ½ glas vatten 3-5 gånger dagligen.

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 4 veckors behandling eller om symtomen förvärras under användningen av Cynaramin.

Användning för barn

Rekommenderas inte till barn under 12 år. 

Om Du fått i dig för stor mängd av Cynaramin eller om t ex ett barn fått i sig av läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Cynaramin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allergiska reaktioner (hudutslag) har rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

5. HUR CYNARAMIN SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 °C. Öppnad förpackning är hållbar 4 månader.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan och ytterkartongen efter Utg. Dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 ml lösning innehåller:

- 414 mg extrakt av Taraxacum officinale Web., rot och ört (maskros), motsvarande

ca 120-230 mg färsk rot och ört från maskros.

- 64 mg extrakt av Peumus boldus Molina, blad (boldo) motsvarande ca 6 mg torkade blad från boldo.

Övriga innehållsämnen är extrakt av Cynara scolymus L., blad (kronärtskocka), extrakt av Mentha piperita L., ört (pepparmynta), etanol och renat vatten.

Cynaramin orala droppar, lösning innehåller 60 % (v/v) etanol motsvarande 0,45 g alkohol per dos.

1 ml motsvaras av ca 38 droppar.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Brun klar lösning.

Brun glasflaska 50 ml och 100 ml med barnskyddande skruvkork och droppanordning i polyeten.

Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare

Svenska Bioforce AB

Box 147

221 00 LUND

Tel.: 046-23 47 00

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Denna bipacksedel godkändes senast den

2017-08-17