Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Bronwel sugtabl

Källa: Fass.se


Bipacksedel: Information till användaren

Bronwel

sugtabletter
extrakt av timjan
fruktos och sorbitol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bronwel är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Bronwel
3. Hur du använder Bronwel
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bronwel ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bronwel är och vad det används för

Bronwel är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra halsirritation och för att underlätta upphostning av segt slem vid hosta i samband med förkylning.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Bronwel

Använd inte Bronwel

- om du är allergisk mot timjan, andra växter i familjen Lamiaceae eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal vid andnöd, feber eller varig upphostning.


Om du är allergisk mot björkpollen eller selleri kan du även vara allergisk mot timjan (korsallergi).

Barn

Då tillräckliga data saknas rekommenderas inte användning till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Bronwel

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Då tillräckliga data saknas rekommenderas inte användning under graviditet och amning.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Bronwel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Bronwel innehåller fruktos och sorbitol

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Bronwel

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering

Vuxna och ungdomar över 12 år:

1 - 2 sugtabletter får sakta smälta i munnen var 4:e timme, 4 gånger per dag. Vid behov kan upp till 12 tabletter tas per dag.


Behandlingstid:

Egenvårdsbehandling med Bronwel bör begränsas till fem dagar. Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter fem dagar.

Användning för barn

Rekommenderas inte till barn under 12 år då tillräckliga data saknas.

Om du har tagit för stor mängd av Bronwel

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Bronwel

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Bronwel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Läkemedel som innehåller timjan har orsakat överkänslighetsreaktioner samt magbesvär. Frekvensen är inte känd. I enstaka fall kan svåra överkänslighetsreaktioner med ansiktssvullnad, andnöd/ andningsbesvär och blodtrycksfall uppstå.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Bronwel ska förvaras

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är extrakt av Thymus vulgaris L.och/eller Thymus zygis L. (timjan) .

- 1 sugtablett innehåller 59,5 mg extrakt, varav 1,28 – 1,70 mg timjanolja, av Thymus vulgaris L. och/eller Thymus zygis L. (timjan) ört, motsvarande 416-774 mg torkad ört från timjan.


Övriga innehållsämnen är: akaciagummi, flytande sorbitol (E 420), fruktos, renat vatten, vattenfri citronsyra, maltodextrin, aroniasmakämne, flytande paraffin, sackarinnatrium, skogsbärssmakämne, vitt vax.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sexkantiga, bruna sugtabletter.


Förpackning: Blisterförpackningar som innehåller 10, 20 eller 40 sugtabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Kwizda Pharma GmbH, Effingergasse 21, A-1160 Wien


Lokal företrädare

ACO Hud Nordic AB med bifirma Phytosun, Upplands Väsby


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-05-21