Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel ACO Acnelösning kutan lösning 200 ml

Källa: Fass.se


Bipacksedel: Information till användaren

ACO Acnelösning

20 mg/g, kutan lösning
salicylsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad ACO Acnelösning är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder ACO Acnelösning
3. Hur du använder ACO Acnelösning
4. Eventuella biverkningar
5. Hur ACO Acnelösning ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad ACO Acnelösning är och vad det används för

ACO Acnelösning används för rengöring och baddning av feta hudområden för att förebygga och behandla mild till måttlig acne.

2. Vad du behöver veta innan du använder ACO Acnelösning

Använd inte ACO Acnelösning

- om du är allergisk mot salicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Kontakta läkare vid djupa inflammerade förändringar då dessa kan orsaka ärr.


Om huden blir irriterad bör behandlingen avslutas.

Andra läkemedel och ACO Acnelösning

Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen använt ACO Acnelösning.

Graviditet och amning

Under graviditeten bör det behandlade hudområdet ej vara större än ansiktet.

Kan användas vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner

ACO Acnelösning påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder ACO Acnelösning

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Badda lösningen på redan existerande acne och på hudområden som lätt drabbas av acne. Används 1-3 gånger dagligen under minst 2 veckor, men oftast flera månader. Användningen kan minskas till 1 gång per dag eller 1 gång varannan dag om huden blir besvärande torr och fjällande.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Lösningen kan ge övergående sveda.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Hudirritation.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur ACO Acnelösning ska förvaras

Förvaras vid högst 25ºC.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är salicylsyra. 1 g kutan lösning innehåller 20 mg salicylsyra.

- Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är etanol (96 v/v %), glycerol och renat vatten. Denatureringsmedel: Tertiär butylalkohol och denatoniumbensoat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar, färglös till svagt rosa/violett lösning, med karakteristisk doft av etanol.

200 ml plastflaska med skruvlock samt insats av plast.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby


Tillverkare:

Unimedic AB

Matfors


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-01-29