Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel ACO Acnegel, gel 20 mg/g 30 ml

Källa: Fass.se


Bipacksedel: Information till användaren

ACO Acnegel

20 mg/g, gel
salicylsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad ACO Acnegel är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder ACO Acnegel
3. Hur du använder ACO Acnegel
4. Eventuella biverkningar
5. Hur ACO Acnegel ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad ACO Acnegel är och vad det används för

ACO Acnegel används för att förebygga och behandla mild till måttlig acne.

2. Vad du behöver veta innan du använder ACO Acnegel

Använd inte ACO Acnegel

- om du är allergisk mot salicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Kontakta läkare vid djupa inflammerade förändringar då dessa kan orsaka ärr.


Om huden blir irriterad bör behandlingen avslutas.

Andra läkemedel och ACO Acnegel

Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt ACO Acnegel.

Graviditet och amning

Under graviditeten bör det behandlade hudområdet ej vara större än ansiktet.

Kan användas vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner

ACO Acnegel påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

ACO Acnegel innehåller propylenglykol

Propylenglykol kan ge hudirritation.


3. Hur du använder ACO Acnegel

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Rengör huden och stryk sedan gelen i ett tunt lager på finnar (acne) och hudområden som lätt drabbas av acne. Används 1-3 gånger dagligen under minst 2 veckor, men oftast flera månader. Användningen kan begränsas till 1 gång per dag, om huden blir besvärande torr.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Gelen kan ge övergående sveda.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Hudirritation.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur ACO Acnegel ska förvaras

Förvaras vid högst 25ºC.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på tubens svets efter utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är salicylsyra. 1 g gel innehåller 20 mg salicylsyra.

- Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är denaturerad etanol, glycerol, propylenglykol, hypromellos och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gelen är färglös till svagt rosa/violett och transparent till svagt opalescent med en karakteristisk doft av etanol.


Plasttub à 30 ml med snäpplock innehållande 30 g gel.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby


Tillverkare

Bioglan AB

Malmö


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-01-29