Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel - Salivtest för 6st droger

Salivtest för 6st droger

Vill man veta om en personen intagit narkotika nyligen, är salivtestet ett mycket bra verktyg.

Att tänka på är att detektionstiden eller spårningstiden i saliv är något kortare än i urin. På de flesta snabbtester för narkotika som är baserat på saliv, är detektionstiden inte mer än ca 1 dygn.

( COC / MET / BZO/ THC / OPI / AMP)

Alla drogtester som Apotek365 säljer är EU- godkända och CE märkta. Vi följer läkemedelsverkets rekommendationer och riktlinjer för självtester. CE märkt och FDA godkänd

Tillverkare Safecare Bitech som är specialister på självtester har en EC Representant i Storbritannien WellKang LTD.

drugtest saliv apotek365.png

.

Salivtest för droger detekterar:

Att tänka på är att detektionstiden eller spårningstiden i saliv är något kortare än i urin. På de flesta snabbtester för narkotika som är baserat på saliv, är detektionstiden inte mer än ca 1 dygn.

Vill man veta att personen intagit narkotika nyligen så är salivtestet ett mycket bra verktyg.

Så här fungerar APOTEK365.se saliv drogtest: ONE STEP

OneStep Salivtest är en konkurrenskraftig immunanalys, i vilken droger och drogmetaboliter konkurrerar i ett oralt vätskeprov med immobiliserade drogkonjugat på begränsat märkta bindningsställen för antikroppar. När en tillräcklig mängd oral vätska appliceras på salivtestets del som placeras i testobjektets mun, förflyttar sig det orala vätskeprovet genom testet via kapillärverkan. Om drogens eller drogens metabolits koncentration i provet är under cut- off nivå, kommer antikroppar i kolloidala guldpartiklar att binda till drogens antigener som är belagda i testlinjens nitrocellulosa membran så att en linje framträder vid T på testet, vilket indikerar ett negativt resultat. Om koncentrationen av drogen i det orala vätskeprovet är över cut-off nivå, kommer det att binda med antikroppar konjugerade med kolloidala guldpartiklar, så att ingen T linje kommer att utvecklas i testområdet, vilket indikerar ett positivt resultat

REAGENS I ONE STEP SALIVTEST

OneStep salivtest innehåller membranremsor belagda med drogproteinkonjugat (bovint albumin) på T zonen, get polyklonala antikroppar mot guldproteinkonjugat vid C zonen, och en färgdyna som innehåller kolloidala guldpartiklar belagda med mus monoklonala antikroppar specificerade för amfetamin, barbiturater, benzodiazepiner, buprenorfin, kokain, marijuana, metadon, metamfetamin, opiater, oxikodon och fencyklidin.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Förvara testförpackning försluten vid 2 – 30 ° C. Testet är tillförlitligt fram till och med det utgångsdatum som anges på förpackningen. Salivtestet ska förvaras i den slutna förpackningen fram till användning. Testet får ej frysas. Salivtestet är ej tillförlitligt efter utgånget datum och bör därför ej användas därefter.

Detta drogtest ger utslag på följande narkotiska preparat

  • Kokain 20 ng/ml - 24 timmar
  • Metamfetamin 50 ng/ml 24-48 timmar
  • Bensodiazepiner 10 ng/ml 24 timmar
  • Cannabis 100 ng/ml 24-48 + timmar
  • Opiater 40 ng/ml 24-48 timmar
  • Amfetamin 50 ng/ml 24-48 timmar

TESTFÖRFARANDE – ONE STEP SALIVTEST

Låt salivtestet uppnå rumstemperatur, 15-30 ° C, före provtagning. Placera inte något i munnen, inklusive mat, dryck, tuggummi eller tobaksprodukter inom de närmsta 10 minuterna innan salivtestet utförs.

1. Öppna den förseglade förpackningen och ta upp salivsamlaren från den förslutna plastpåsen.

2. Placera svampen i munnen, svabba aktivt insidan av munnen och tungan för att samla oral vätska i ca 3 minuter tills svampen blir mjuk och helt mättad. Svampen är helt mättad då konsistensen på svampen har övergått från hård till mjuk.

3. Ta fram den genomskinliga plastbehållaren ur plastförpackningen och placera den på en plan yta. Ta bort testsamlaren från munnen och placera den sedan i mitten på botten av plastbehållaren.

4. Håll plastbehållaren plant, Tryck så att salivet kommer ner i plastbehållaren och starta sedan tidtagningen.

5. Vänta tills färgade linjen/linjerna visas. Avläs resultatet inom 5 till 10 minuter. Har testet ej avlästs inom en timme bör ett nytt test utföras för att vara tillförlitligt.

6. Vid behov, använd pipetten för att samla in saliv från provet för bekräftelse.

TOLKNING AV RESULTAT DROGTEST SALIV

Positivt:

En färgad linje visas i kontrollzonen (C). Ingen linje framträder i testzonen (T). Frånvaro av linje i testområdet (T linje) indikerar ett positivt resultat. Positivt resultat indikerar att drogen är ovanför den detekterbara nivån. Obs: Vid positivt resultat bör provet bekräftas med en mer specifik metod.

Negativt:

En färgad linje framträder i kontrollzonen, och en annan färgad linje visas i testzonen. Ett negativt resultat indikerar att drogen eller dess metabolit är under den detekterbara nivån.

Ogiltig:

Ingen linje framträder i kontrollzonen. Om ingen C-linje, eller ingen C-linje eller T linje utvecklas inom 5 till 10 minuter, är testet ogiltigt. Testet bör upprepas med en ny testenhet. Otillräcklig provvolym eller felaktig teknik är den mest sannolika orsaken för ogiltigt resultat. Läs igenom proceduren samt upprepa testet med en ny testenhet. Om problemet kvarstår, kontakta din leverantör.

Dom olika förkortningarna på testet

THC = Cannabis, OPI = Opiater, AMP= Amfetami, MAMP= MetaAmfetami

BZO = Benzondiazepin, COC = Kokain,