Snabbt Tryggt Säkert

Bipackdsedel Imogaze

Källa: Fass.se


BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

IMOGAZE

240 mg mjuk kapsel
Simetikon

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Imogaze måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
  • Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 10 dagar.
  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD IMOGAZE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER IMOGAZE
3. HUR DU ANVÄNDER IMOGAZE
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR IMOGAZE SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD IMOGAZE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Imogaze verkar genom att lösa upp den gas i magtarmkanalen som orsakar uppblåsthet/uppsvälldhet. Den används för att behandla symtomet väderspänning (flatulens) som gör att din mage känns uppsvälld.

2. INNAN DU ANVÄNDER IMOGAZE

Använd inte Imogaze

om du är allergisk (överkänslig) mot simetikon eller något av övriga innehållsämnen i Imogaze.

Var särskilt försiktig med Imogaze

Du bör rådgöra med din läkare om:

  • Dina gasbevär inte lättar efter 10 dagars behandling
  • Du har förstoppning som inte vill ge med sig/bli bättre

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Imogaze kan användas under graviditet och amning eftersom upptaget av simetikon i kroppen (systemisk exponering) är försumbart.

Körförmåga och användning av maskiner

Imogaze har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. HUR DU ANVÄNDER IMOGAZE

Vanlig dos är:


Om du är 15 år eller äldre: En kapsel efter varje huvudmåltid. Svälj kapseln med ett stort glas vatten. Ta inte fler än 3 kapslar om dagen. Ta inte kapslarna under mer än 10 dagar i följd. Ge inte Imogaze till barn under 15 år.


Om du har tagit för stor mängd av Imogaze: Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Imogaze

Ta en kapsel efter nästa huvudmål. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda kapseln.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Imogaze orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats. Frekvensen är inte känd:


  • Magsmärta, illamående, kräkningar och förstoppning
  • Allergiska reaktioner såsom hudutslag, klåda, svullnad i ansikte, läppar, hals och tunga eller andningssvårigheter.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR IMOGAZE SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter ”Utg. dat./EXP:” Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är simetikon. Varje kapsel innehåller 240 mg simetikon.
  • Övriga innehållsämnen är gelatin och glycerol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Imogaze är en genomskinlig mjuk gelatinkapsel. Varje förpackning innehåller 10, 20 eller 30 kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil Sweden AB

Solna

Tel: 08-503 385 00

E-mail: med-info@its.jnj.com

Tillverkare

Catalent France Beinheim S.A.

74, Rue Principale

67930 Beinheim

FrankrikeDenna bipacksedel godkändes senast den

2016-09-15