Snabbt Tryggt Säkert

Autismspektrumstörning - Doktor förklarar på Apotek 365

Autismspektrumstörning social svårigheter

Individer med autismspektrumstörning har svårigheter att läsa av andra människor, nedsatt förståelse för andra, svårigheter i det sociala samspelet, svårigheter att se saker ur andras perspektiv, har dålig inlevelseförmåga. Karakteristiskt för dessa individer är ett annorlunda tänkande som ofta är konkret tänkande, de kan ofta fixera sig vid vissa saker, avbryter när andra pratar, lyssnar inte, har svårigheter att ta till sig kritik.

Personer med autismspektrumstörning kan uppfattas som asexuella

Individen verka ofta vara asexuell. De avviker på sitt sätt att tala, kroppsspråk och beteende. De har ofta avvikelser i känsloliv och perception. De är ofta rutinbundna med stereotypa mönster i aktiviteter. De kan ibland klara vissa arbetsuppgifter bättre än normalpersonen exempelvis arbeten som är ensamjobb och som är rutin eller lagbundna. Begåvningsnivån varierar från låg till hög.

autismspektrumstörning

Personer med Aspergers syndrom har ofta specialintressen till exempel samlar på något eller intresserar sig för ett speciellt ämne.


Autismspektrumstörning och svårighet med kroppskontakt

Individer med autismspektrumstörning kan ha svårt för kroppskontakter. De har oftast nedsatt stresstolerans och blir lätt uttröttbara, är lättirritabla. Kriminalitet och missbruk är överrepresenterat bland dessa individer.

Det finns ibland samsjuklighet med ADHA/ADD och autismspektrumstörning och även andra psykiska störningar och sjukdomar som till exempel depression, bipolär sjukdom, ångest, personlighetsstörning och missbruksproblematik.

Autismspektrumstörning har man under hela sitt liv men störningen kan förändras under livets gång. Handikappet med den sociala oförmågan brukar till exempel bli bättre med åren.

Utredning av autismspektrumstörning

Utredningen gör man oftast på en psykiatrisk mottagning. Team som specialiserat sig på dessa störningar gör utredningarna. I teamet ingår läkare med specialistkompetens i psykiatri, psykolog och arbetsterapeut. Diagnosen är klinisk och psykologtester och funktionsbedömningarna används som stöd för att ställa diagnosen. Dessa tester är inte tillräckligt vetenskapligt utvärderade. Detta innebär också att det idag är överdiagnostik av Aspergers syndrom. Många som får diagnosen har egentligen en personlighetsstörning och detta är olyckligt eftersom behandling och stödinsatser är helt andra vid personlighetsstörningar.

Behandling av autismspektrumstörning

Arrangera krav och förutsättningar för individen på bästa sätt och för individen anpassad nivå. Ta vara på individens resurser. Struktur och rutiner. Meningsfull sysselsättning.